Uchwała Nr LX/241/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 4 października 2006 r.

 

w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie hipoteki przez Wójta Gminy Ostróda

 

      Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. ''a''  ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, z 2003r. Nr 214,  poz. 1806 , Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r.  Nr 153, poz. 1271,  Nr 116 poz. 1203, Nr 214 poz. 1806, z 2005r.  Nr 172 poz. 1441, z 2006r. Nr 17 poz.128, Nr 175 poz. 1457) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:

 

      §1.1. Wyraża się zgodę na ustanowienie przez Wójta Gminy Ostróda hipoteki zwykłej do wysokości 1 740 469 zł dla zabezpieczenia pożyczki oraz w razie potrzeby hipoteki kaucyjnej na rzecz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie.

 

      2. Hipoteka zostanie ustanowiona na nieruchomości stanowiącej własność Gminy Ostróda, dla których w Sądzie  Rejonowym w Ostródzie  prowadzone są księgi wieczyste Nr 21596 oraz Nr 39446.

 

      §2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.

 

      §3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

Sporządził/a: Maria Andrychowska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.10.2006, ostatnia aktualizacja: 18.10.2006, odsłon: 838


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584568
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości