Uchwała nr LIII /206/06

Rady Gminy Ostróda

z dnia 28 marca 2006r.

 

w sprawie przyjęcia zmian Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko - Iławskiego „Czyste Środowisko”

 

      Na podstawie art. 67 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z późniejszymi zmianami) oraz § 12 ust. 2 pkt 13 Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko (Dz. Urz. Woj. Olsztyńskiego z 1995r Nr 31, poz. 332 z późniejszymi zmianami ) Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:

 

      § 1. Przyjmuje się zmiany Statutu Związku Gmin Regionu Ostródzko-Iławskiego „Czyste Środowisko” polegające na wprowadzeniu następujących zmian:

 

   1/ w § 1 w ust. 3 dodaje się pkt 4, 5 i 6 w brzmieniu:

 

„4) Gmina Lubawa

 

5) Miasto Iława

 

6) Gmina Iława”,

 

   2/ w § 30 dodaje się pkt 11,12 i 13 w brzmieniu:

 

„11) Gmina Lubawa- dwóch

 

12 ) Miasto Iława - trzech,

 

13) Gmina Iława - dwóch”

 

3/ § 29 ust. 1 otrzymuje brzmienie:

 

„ 1. Poszczególni członkowie Związku wnoszą składki roczne w wysokości 0,55 groszy ( pięćdziesiąt pięć groszy ) na każdego mieszkańca wg stanu ludności na dzień 31 grudnia roku ubiegłego”.

 

      § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

data publikacji: 06.04.2006, ostatnia aktualizacja: 06.04.2006, odsłon: 818


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584802
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości