Uchwała Nr IX/90/2019
Rady Gminy Ostróda
z dnia 25 czerwca 2019 r.
 
w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok
 
    Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ) oraz art. 271 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869), Rada Gminy Ostróda uchwala, co następuje:
 
    § 1. Po rozpatrzeniu i zatwierdzeniu sprawozdania z wykonania budżetu gminy za 2018 rok, sprawozdania finansowego oraz informacji o stanie mienia gminy, jak również po zapoznaniu się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej dotyczącym udzielenia absolutorium Wójtowi Gminy Ostróda, a także opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Olsztynie o przedłożonym przez Wójta Gminy Ostróda sprawozdaniu z wykonania budżetu gminy za 2018 r. oraz opinią o przedłożonym przez Komisję Rewizyjną wniosku o udzielenie absolutorium udziela się Wójtowi Gminy Ostróda absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2018 rok.
 
    § 2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Janusz Sadowski

 

Data przekazania do publikacji: 26.06.2019
Osoba przekazująca: Agnieszka Jakubowska

Sporządził/a: Agnieszka Jakubowska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 26.06.2019, ostatnia aktualizacja: 26.06.2019, odsłon: 338


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13307885
odsłon strony

Aktualnie mamy
20 gości