Uchwała Nr IX/59/07

Rady Gminy Ostróda

z dnia 29 sierpnia 2007 r.

 

w sprawie określenia zasad łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu.

 

   Na podstawie art. 42 ust. 7, pkt. 3 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2006 r. Nr 97, poz. 674 ze zm.) po uzyskaniu opinii Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty, Rada Gminy uchwala, co następuje:

 

§ 1. Określa się tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć dla nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym wymiarze godzin ustalonych na odstawie odrębnych przepisów, według poniższej zasady:

 

- w przypadku konieczności łączenia różnych wymiarów pensum w ramach jednego etatu, możliwe jest ustalenie pensum proporcjonalnie w odniesieniu do łączonej liczby realizowanych przez nauczyciela zajęć dydaktycznych wychowawczych i opiekuńczych. Wszystkie godziny realizowane powyżej tak ustalonego pensum stanowią, zgodnie z art. 35 ust. 2 ustawy - Karta Nauczyciela, godziny ponadwymiarowe.

 

Zasadę powyższą ilustrują następujące przykłady:

 

  1) nauczyciel realizuje łącznie 22 godziny, w tym 9 godzin wg pensum 18 godzinnego i 13 godzin wg pensum 26 godzinnego 9/18 + 13/26 = 1

tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 22 godziny (brak godzin ponadwymiarowych);

 

  2) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 6 godzin wg pensum 18 godzinnego i 21 godzin wg pensum 26 godzinnego 6/18 + 21/26 = 1,14

jeżeli 1,14 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie I etat stanowi 23,68 godziny, pozostałe 3 godziny stanowią godziny ponadwymiarowe tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 24 godziny (3 godziny ponadwymiarowe);

 

 3) nauczyciel realizuje łącznie 25 godzin, w tym 15 godzin wg pensum 18 godzinnego i 10 godzin wg pensum 26 godzinnego 15/18 + 10/26 = 1,22

jeżeli 1,22 etatu stanowi 25 godzin, to proporcjonalnie I etat  stanowi 20,49 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 20 godzin tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 20 godzin (5 godzin ponadwymiarowych);

 

 4) nauczyciel realizuje łącznie 27 godzin, w tym 10 godzin wg pensum 18 godzinnego, 5 godzin według pensum 26 godzinnego i 12 godzin wg pensum 30 godzinnego 10/18 + 5,26 +12,30 = 1,15

jeżeli 1,15 etatu stanowi 27 godzin, to proporcjonalnie I etat stanowi 23,48 godziny, zaokrąglając do pełnych godzin - 23 godziny tygodniowy obowiązkowy wymiar zajęć nauczyciela wynosi 23 godziny (4 godziny ponadwymiarowe).

 

     § 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

 

    § 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego i wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia z mocą obowiązującą od 1 września 2007r.

 

Przewodniczący Rady Gminy Ostróda

Roman Nowakowski

 

 

Sporządził/a: Elżbieta Koziej
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2007, ostatnia aktualizacja: 06.09.2007, odsłon: 498

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7972794
odsłon strony

Aktualnie mamy
42 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved