Nasz znak: RGP 72241- 9/06/07                            Ostróda, dn. 16 marca 2007r.

 

Informacja o rozstrzygnięciu przetargu

 

Na podstawie § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207, poz.2108 / - podaję do publicznej wiadomości następującą informację:

 

1. W dniu 9 marca 2007r. w Urzędzie Gminy w Ostródzie pok. 17 został przeprowadzony przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości - działki Nr 51/2 o pow. 0,7990 ha, położonej w obrębie w miejscowości Wirwajdy.

 

2. Nieruchomość będąca przedmiotem przetargu stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 16193.

 

3. Do uczestnictwa w przetargu ustnym nieograniczonym dopuszczono dwie osoby.

 

4. Cena wywoławcza przedmiotowej nieruchomości do przetargu wynosiła 10.000,oo-zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

W wyniku przetargu osiągnięto cenę nieruchomości w wysokości 16.000,- zł.

 

5. W wyniku przetargu jako nabywca nieruchomości został ustalony Pan Andrzej Wiszowaty.

 

Niniejsze ogłoszenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Ostródzie w okresie od 19 marca do 26 marca 2007r.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Treść ogłoszenia przetargu

 

 

Nasz znak: RGP 72241 - 9/06/07                            Ostróda, dn. 23 stycznia 2007r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami /Dz.U z 2004r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm/, § 6 ust.1 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004r.w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości /Dz.U Nr 207 poz.2108/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 27/06 z dnia 7 kwietnia 2006r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda ogłasza III przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki niezabudowanej oznaczonej Nr 51/2 o pow. 0,7990 ha, położonej w obrębie i miejscowości Wirwajdy.

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 16193 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Przedmiotem sprzedaży jest grunt, według katastru nieruchomości, oznaczony jako działka Nr 51/2 o ogólnej powierzchni 0,7990 ha, użytek gruntowy rola kl.IIIb o pow. 0,3318 ha, rola kl. IVa o pow. 0,2846 ha, łąka kl. III o pow. 0,1826 ha

Działka Nr 51/2 położona jest w centrum wsi pomiędzy nieruchomościami zabudowanymi, posiada bezpośredni dostęp do drogi krajowej nr 16.

Dla wyżej opisanego obszaru nie obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. Zgodnie z ustaleniami planu zagospodarowania przestrzennego gminy, obowiązującego do 31 grudnia 2002r. działka przeznaczona była na cele rolne i obecnie jest użytkowana rolniczo.

Żadna osoba fizyczna ani prawna nie złożyła wniosku o nabycie przedmiotowej nieruchomości tytułem przysługującego jej pierwszeństwa, stosownie do przepisu art. 34 ust.1 pkt. 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami.

Na podstawie art. 67 ust.1 i ust.2 pkt.1 ustalono do przetargu cenę wywoławczą przedmiotowej działki, która wynosi 10.000,oo- zł /słownie: dziesięć tysięcy złotych/.

Zgodnie z § 14 ust.3, wyżej cytowanego rozporządzenia, postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych tj. 100- zł (słownie: sto złotych).

 

Ustalono, dla działki Nr 51/2 wadium w wysokości 1.000,oo - zł /słownie: jeden tysiąc złotych/ płatne w terminie do dnia 5 marca 2007r. (włącznie) w kasie UG Ostróda lub na rachunek bankowy Gminy Ostróda Bank Pocztowy S.A. Nr konta: 91 1320 1104 3132 5961 2000 0006 (wpływ na konto do dnia 2 marca 2007r.)

 

Cena sprzedaży nieruchomości ustalona w drodze przetargu zostanie zapłacona przez nabywcę przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Przetarg odbędzie się dnia 9 marca 2007r. o godz. 10 00 w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 pok. 17.

 

W przetargu mogą brać udział osoby fizyczne i prawne oraz cudzoziemcy posiadający zezwolenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z wyłączeniem osób wchodzących w skład komisji przetargowej oraz osób bliskich tym osobom, którzy wpłacą wadium w pieniądzu PLN w kwocie 1.000,oo- zł w wyznaczonym terminie powyżej.

 

- dowód wpłaty należy zachować celem okazania komisji przetargowej.

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny sprzedaży, pozostałym uczestnikom wadium zostanie zwrócone przed upływem 3 dni odpowiednio od zamknięcia bądź odwołania czy unieważnienia przetargu.

Wadium nie podlega zwrotowi, jeżeli ustalony w drodze przetargu nabywca nie stawi się bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy notarialnej w miejscu i w terminie ustalonym przez Wójta Gminy.

Wójt Gminy jest zobowiązany, najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu, zawiadomić osobę ustaloną jako nabywca nieruchomości o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży.

Wójt Gminy może odwołać ogłoszony przetarg z ważnych powodów, informując o tym niezwłocznie w formie pisemnego ogłoszenia w siedzibie Urzędu Gminy oraz w miejscowości Wirwajdy.

Na podstawie art.3 ust.4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2003r. o kształtowaniu ustroju rolnego /Dz.U Nr 64,poz.592 / Agencji Nieruchomości Rolnych działającej na rzecz Skarbu Państwa, przysługuje prawo pierwokupu działki będącej przedmiotem sprzedaży.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Wirwajdy oraz w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie ul. Mickiewicza 24 i na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl w terminie od 29 stycznia do 2 marca 2007r.

 

Informacje tel. 0-89 6463281 wew. 38 i 58

Sporządził/a: Anna Bujak
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Arturu Jabłonka

 

data publikacji: 29.01.2007, ostatnia aktualizacja: 19.03.2007, odsłon: 1 033


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13302171
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości