Ostróda, 9 marca 2010

IGK-341/1/2010                               

 

Dotyczy zadania: Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.”

 

1. Działając na podstawie art. 92 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007r. Nr 223, poz. 1655 ze zm.) informuję, że w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zadanie ,,Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej” została uznana za najkorzystniejszą oferta nr 7 złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz ul. Piłsudskiego 32, 14-100 Ostróda. Oferta złożona przez Zakład Usług Inwestycyjnych Roman Budrewicz ul. Piłsudskiego 32, 14-100 Ostróda spełnia wszystkie warunki udziału w postępowaniu i podczas oceny ofert otrzymała 500 punktów.

 

2. Ponadto ważne oferty w postępowaniu złożyły firmy, które otrzymały następującą ilość punktów podczas oceny ofert:

 

Numer

oferty

Nazwa firmy

 

punkty

1.

Wojewódzkie Przedsiębiorstwo Usług Inwestycyjnych Sp. z o.o. w Olsztynie

ul. Dąbrowszczaków 39;10-542 Olsztyn

323,74

2.

Biuro Projektów Budownictwa Komunalnego Sp. z o.o.

ul. Wigilijna 6-7;82-300 Elbląg

197,36

3.

GRONTMIJ Polska Sp. z o.o.

ul. Ziębicka 35;60-164 Poznań

228,74

5.

Przedsiębiorstwo Usługowo-Budowlane ,,INSPEC” sp. z o.o.

ul. Partyzantów 26;10-526 Olsztyn

384,61

6.

Przedsiębiorstwo Inwestycyjno -Usługowe ,,INWESTPROJEKT” Sp. z o.o. ul. Kołobrzeska 13;10-444 Olsztyn

454,54

 

 

Ogłoszenie

 

Gmina Ostróda ogłasza przetarg nieograniczony na zadanie 

 

Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego
pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.”
 

 

- data publikacji  ogłoszenia w BZP:         18 .02.2010

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek-piątek 7.30-15.30

tel. 089 676 07 00 /fax. 089 676-07-90

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości szacunkowej powyżej 14 000 euro, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 223, poz. 1655 ze. zm. ), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ znajduje się na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 , II piętro, pokój nr 312 na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

1. Zamawiający przekazuje wykonawcy specyfikację nie później, niż w terminie 5 dni od dnia otrzymania wniosku o jej przekazanie.

 

2. Osobami uprawnionymi do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami są:

w sprawie przedmiotu zamówienia:

Jan Brzozowski   (089 676-07-30) Roman Szewczyk (089 676-07-33), fax (089) 676 07 90

w sprawie treści SIWZ:

Magdalena Wajdyk (089 676-07-32)

 

Wykonawcy pobierający SIWZ ze strony internetowej Zamawiającego zobowiązani są pisemnego zawiadomienia  o pobraniu dokumentacji w celu umożliwienia pełnego udziału w postępowaniu- dotyczy ewentualnych pytań i modyfikacji siwz.

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

1.    Przedmiotem zamówienia jest Pełnienie obowiązków Inżyniera Projektu przy realizacji zadania inwestycyjnego pn. „Porządkowanie gospodarki wodno - ściekowej w aglomeracji Samborowo poprzez budowę kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej.”

            Szczegółowy opis  zamówienia objętego kontraktem został zawarty w dokumentacji projektowej,     specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, przedmiarach robót (do wglądu w siedzibie Zamawiającego). Wartość szacunkowa robót budowlano - montażowych na zadaniu inwestycyjnym  wynosi: 18.845.824,04 złotych netto.

 

2.    Nazwy i kody dotyczące przedmiotu zamówienia określone we Wspólnym Słowniku Zamówień CPV:    Usługi zarządzania projektem budowlanym   71541000-2

 

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Od dnia podpisania umowy przez czas realizacji inwestycji do 31 grudnia 2011r. lecz nie krócej niż do całkowitego jej zakończenia i rozliczenia.

 

VIII. Warunki  udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

 

O udzielenie zamówienie mogą ubiegać się oferenci, którzy spełniają następujące warunki:

1.     Zgodnie z art. 22 ust. 1 Ustawy Pzp, o udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki dotyczące:

 

1.1. Posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek  ich posiadania.

1.2. Posiadania  wiedzy i doświadczenia

1.2.1.  Wykonawca wykaże, że wykonał z należytą starannością w okresie ostatnich trzech lat (licząc od dnia w którym mija termin składania ofert), a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie nadzoru co najmniej 1 zadania, odpowiadającego swoim rodzajem robotom budowlanym stanowiącym przedmiot nadzoru tego zamówienia (budowa kanalizacji zbiorczej) o wartości min. 2 mln brutto . Do wykazu należy dołączyć dokumenty potwierdzające, ze usługi zostały wykonane należycie  / referencje, protokóły odbioru, itp./,

1.3. Dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia.

1.3.1. Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk: Inżyniera Zarządzającego Projektem – specjalista od zarządzania projektami w dziedzinie budowy sieci oraz obiektów wod.-kan. i  Inspektora Nadzoru Inwestorskiego – specjalista od zarządzania projektami w dziedzinie budowy sieci oraz obiektów wod.- kan.. Musi posiadać odpowiednie uprawnienia odpowiadające proponowanej funkcji w realizacji zamówienia i  przynależność do Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.

Inżynier Zarządzający Projektem może pełnić również obowiązki Inspektora Nadzoru.

     Wykonawca musi posiadać do dyspozycji niezbędny potencjał   kadrowy wykwalifikowany w celu obsadzenia podanych niżej stanowisk:

         a). Inspektor Nadzoru inwestorskiego w zakresie robót sanitarnych (wod-kan.)- Inspektor wiodący    minimalne wymagania

·         10 lat stażu pracy zawodowej, w tym min. 5 lat jako inspektor nadzoru robót sanitarnych

·         Wykształcenie wyższe

·         Uprawnienia budowlane w specjalności sanitarnej bez ograniczeń

Osoba ta musi należeć do właściwej Izby Inżynierów Budownictwa 

1.4.  Sytuacji ekonomicznej i finansowej

 

 Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nim stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić zamawiającemu, iz będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonaniu zamówienia.

2.     Ocena potwierdzenia czy wykonawca wykazał spełnienie warunków udziału, zawartych w ust. od 1.1.-1.4 nastąpi na podstawie wymaganych i załączonych przez Wykonawcę do oferty dokumentów i oświadczeń wymienionych w Rozdziale VII SIWZ. Z przedłożonych dokumentów musi wynikać że wykonawca spełnia warunek udziału na dzień składania ofert. Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia spełnienia tego warunku spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

3.     Jeżeli wykonawca wykaże, że spełnia warunki udziału w postępowaniu, o którym mowa w ust.1 polegając na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów niezależnie od charakteru prawnego łączącego go z nim stosunków, a nie udowodni, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi na czas realizacji części zamówienia, zamawiający wykluczy wykonawcę z postępowania o udzielenie  zamówienia w oparciu o przesłankę zawartą w art. 24 ust.2 pkt.4

4.     Wykonawca ubiegający się u udzielenie zamówienia publicznego wykaże, że brak jest podstaw do jego wykluczenia z powodu niespełnienia warunków, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy Pzp. Ocena tego warunku nastąpi na podstawie załączonych do oferty przez wykonawcę dokumentów i oświadczeń, wymienionych w rozdziale VII ust. 8.  Nie wykazanie w wystarczający sposób potwierdzenia braku podstaw niespełnienia warunku z art. 1 ust. 1 spowoduje wykluczenie wykonawcy z postępowania na mocy art.24 ust.1. lub art. 24 ust. 2 pkt.4, po wyczerpaniu czynności wezwania do uzupełnienia dokumentów.

5.     Ofertę  wykonawcy wykluczonego uzna się za odrzuconą zgodnie z treścią art. 24 ust.4 ustawy.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie żąda  wniesienia wadium 

 

X. Miejsce oraz termin składania  ofert w siedzibie zamawiającego

 

 Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego:

Urząd Gminy Ostróda

ul. Jana III Sobieskiego 1

14-100 Ostróda

 I piętro, sekretariat

 do  26 lutego  2010  do godziny 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

  

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 18.02.2010, ostatnia aktualizacja: 10.03.2010, odsłon: 1 153


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14582223
odsłon strony

Aktualnie mamy
47 gości