08/08/2007

RLP-341/4/2007

 

dotyczy: Przetarg nieograniczony ,,Dostawa oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008

 

W postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na ,,Dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008” nie została złożona żadna oferta nie podlegająca odrzuceniu i na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 164, poz. 1163 ze zm.) postępowanie zostało unieważnione.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

ogłoszenie

 

Przetarg nieograniczony na dostawę oleju opałowego do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w  sezonie opałowym 2007/2008

 

- data publikacji ogłoszenia w BZP: 26 lipca 2007

 

I. Zamawiający

 

Gmina Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

www.gminaostroda.pl

e-mail:

poniedziałek 8.00-16.00, wtorek-piątek 7.00-15.00

tel./fax. 089 646-29-45

 

II. Tryb udzielenia zamówienia

 

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, z zachowaniem zasad określonych w ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2004 r. Nr 1163, poz. 164 z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”.

 

III. Sposób uzyskania SIWZ

 

SIWZ dostępna jest  na stronie internetowej www.bip.gminaostroda.pl oraz można ją otrzymać bezpłatnie w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24, I piętro, pokój nr 8, na pisemny wniosek Wykonawcy.

 

Osobą uprawnioną do bezpośredniego kontaktowania się z wykonawcami jest:

 

1. W sprawie przedmiotu zamówienia: Janina Roman telefon kontaktowy - (089 646-32-81 wew. 51), fax (089) 646-29-45.

 

2. W sprawie treści siwz: Magdalena Wajdyk telefon kontaktowy (089 646-32-81 wew. 37)

 

IV. Opis przedmiotu zamówienia

 

Przedmiotem zamówienia jest:

 

Dostawa oleju opałowego w szacunkowej ilości do 200.000 litrów do jednostek organizacyjnych na terenie Gminy Ostróda w sezonie opałowym 2007/2008 o następujących parametrach jakościowych:

- wartość opałowa - min. 42,6 MJ/kg

- zawartość siarki - max. 0,20 % (m/m)

- zawartość wody - max. 60 mg/kg

- zawartość stałych ciał obcych - 24 mg/kg

- pozostałość po spopieleniu - 0,01 % (m/m)

 

Określenie kodu CPV

23.12.21.00-9 - olej opałowy

 

V. Informacja o ofertach częściowych

 

Zamawiający nie przewiduje składania ofert częściowych.

 

VI. Informacja o ofertach wariantowych

 

Nie dopuszcza się składania ofert wariantowych.

 

VII. Termin wykonania zamówienia

 

Termin realizacji zamówienia - Termin realizacji zamówienia sezon opałowy 2007/2008r. od 1 września 2007  do 10maja 2008r.

 

VIII. Opis warunków udziału w postępowaniu oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków

 

- O udzielenie zamówienia publicznego ubiegać się mogą Wykonawcy,

 

1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień,

 

2. Posiadają niezbędną wiedzę i doświadczenie oraz potencjał techniczny, a także dysponują osobami zdolnymi do wykonania zamówienia,

 

3. Znajdują się w sytuacji ekonomicznej i finansowej zapewniającej wykonanie zamówienia,

 

4. Posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności gospodarczej.

 

5. Wykażą się wykonaniem w ciągu ostatnich 3 lat do dnia składania ofert (a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - za ten okres)  przynajmniej 2 dostaw   odpowiadających swoim rodzajem i wartością dostawom stanowiącym przedmiot zamówienia.

 

6. Nie podlegają wykluczeniu z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24. ustawy Prawo zamówień publicznych z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2006 r. Nr 164, poz. 1163).

 

7. Spełniają warunki określone w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

 

- Na potwierdzenie spełnienia ww. wymienionych warunków - Wykonawca dołączy do oferty oświadczenia i dokumenty wymienione w siwz.

 

Sposób dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu:

 

Ocena spełniania warunków wymaganych od Wykonawcy zostanie dokonana wg formuły: spełnia - nie spełnia.

 

IX. Wymagania dotyczące wadium

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

X. Miejsce oraz termin składania i otwarcia ofert w siedzibie zamawiającego

 

Urząd Gminy Ostróda

ul. Mickiewicza 24

14-100 Ostróda

pokój nr 10, I piętro, sekretariat

6  sierpnia 2007, do godz. 10.00

 

XI. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty oraz ich znaczenie

 

- Cena oferty 100 %

 

XII. Termin związania ofertą

 

Termin związania ofertą wynosi 30 dni od dnia upływu terminu składania ofert.

 

XIII. Informacja o zamiarze zawarcia umowy ramowej

 

Zamawiający nie zamierza zawierać umowy ramowej.

 

XIV. Informacja o zamiarze ustanowienia dynamicznego systemu zakupów

 

Zamawiający nie zamierza ustanawiać dynamicznego systemu zakupów.

 

XV. Informacja o przewidywanym wyborze najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej

 

Zamawiający nie przewiduje wyboru najkorzystniejszej oferty z zastosowaniem aukcji elektronicznej.

 

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 26.07.2007, ostatnia aktualizacja: 08.08.2007, odsłon: 878


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13301968
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości