Nasz znak: RGP. 72241-8/2010                                           Ostróda, 29 lutego 2010r.

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art. 35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 18/2010 z dnia 17 lutego 2010 r. sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży działkę gruntu, położoną w obrębie i miejscowości Samborowo, oznaczoną jako działkę Nr 284/8 o pow. 0,2900 ha.

 

Działka stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z księgą wieczystą Nr 44946 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie. Działka przeznaczona do sprzedaży zlokalizowana jest na terenie wsi Samborowo, przy granicy ze wsią Wirwajdy, przy drodze asfaltowej, stanowiącej drogę krajową nr 16. Działka stanowi trójkątny obszar gruntu, przyległy podstawą do drogi. Jest to obszar stanowiący w części przydrożnej dawne wyrobisko, obecnie w części zakrzaczone, a w części zachodniej stanowi wzniesienie o łagodnym spadku w kierunku północnym. Ze względu na wielkość działki, jej doskonałą dostępność komunikacyjną oraz wyposażenie terenu w wodociąg, linię energetyczną oraz telefoniczną działka pomimo braku aktualnego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego może stanowić dla nabywcy interesujący przedmiot do zagospodarowania, pod warunkiem uzyskania akceptacji odpowiednich organów.

 

W „Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego gminy Ostróda” uchwalonego Uchwałą Rady Gminy Ostróda nr XLII/306/98 z dnia 27 maja 1998 r. teren, na którym znajduje się przedmiotowa działka przeznaczony jest na cele rolne.

 

Na podstawie art. 67 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami. - ustalono cenę działki nr 284/8 w wysokości 48.200,00 zł.

 

Powyższa cena stanowi cenę wywoławczą do przetargu.

 

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1, pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. z 2004r Nr 261, poz. 2603 z późn. zm.), mogą złożyć w Urzędzie Gminy w Ostródzie wniosek o ich nabycie w terminie do dnia 21 kwietnia 2010 r.

 

W przypadku braku takich wniosków nieruchomość zostanie sprzedana w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego, którego termin zostanie ustalony po upływie terminu niniejszego ogłoszenia.

 

Cena nabycia przedmiotowej nieruchomości ustalona w drodze przetargu publicznego ustnego nieograniczonego zostanie zapłacona przez nabywcę jednorazowo przed zawarciem notarialnej umowy przeniesienia własności.

 

Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości w miejscowości Samborowo, w Urzędzie Gminy w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, w terminie od dnia 09 marca do dnia 31 marca 2010 r. w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ostróda www.bip.gminaostroda.pl oraz w Gazecie Olsztyńskiej dnia 09 marca 2010 r.

 

Informacje tel./0-89/ 676-07-34 lub 676-07-37.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Łucja Fafińska
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: Iwona Kubaszczyk

 

data publikacji: 09.03.2010, ostatnia aktualizacja: 02.04.2010, odsłon: 628


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13948119
odsłon strony

Aktualnie mamy
4 gości