Nasz znak: RGP 72241- 28/ 04/05                                      Ostróda  29  czerwca  2005r

 

Ogłoszenie

 

Na podstawie art.35 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r, o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261, poz 2603/, zarządzenia Wójta Gminy Ostróda Nr 37/05 z dnia 28 czerwca 2005r. w sprawie zbycia nieruchomości mienia komunalnego – Wójt Gminy Ostróda podaje do publicznej wiadomości, że przeznacza do sprzedaży w drodze bez przetargowej nieruchomość nie zabudowaną oznaczoną jako działka Nr 209/2 o pow. 0,3809 ha, położona w obrębie i miejscowości Glaznoty.

Nieruchomość stanowi własność Gminy Ostróda zgodnie z KW Nr 38798 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Ostródzie.

Zbywana działka Nr 209/2 - sklasyfikowana jest jako droga o pow. 0,3809 ha, stanowi drogę gruntową /komunikację/ od drogi publicznej o nawierzchni nieutwardzonej przebiegającej pomiędzy miejscowościami Wysoka Wieś - Galznoty do działek Nr 208 i Nr 210 w obrębie Glaznoty. Obecnie droga jest nieużytkowana, porośnięta samosiewami.

Zbywana działka Nr 209/2 oraz przyległy obszar gruntów składający się z działek Nr 208 i Nr 210, występują na obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich, gdzie zasady gospodarki przestrzennej zostały określone uchwałą Nr XXXII/ 259/01 Rady Gminy w Ostródzie z dnia 23 marca 2001r. w sprawie zmiany miejscowego planu ogólnego zagospodarowania przestrzennego w obszarze Parku Krajobrazowego Wzgórz Dylewskich. Przedmiotem zmiany planu jest ustalenie zasad zabudowy jednostek osadniczych oraz miejsc siedliskowych poza jednostkami osadniczymi.

Zbycie działki Nr 209/2 w obrębie Glaznoty następuje na podstawie art. 37 ust. 1 i ust.2 pkt 6, wyżej cytowanej ustawy, o gospodarce nieruchomościami - w celu poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległych t.j działek

Nr 208 i N r 210, stanowiących własność - Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp.z o.o.

Zbycie działki Nr 209/2 prowadzone jest na wniosek w/w właściciela gruntów przyległych, uzasadniający nabycie w celu ułatwienia zagospodarowania posiadanego terenu zgodnie z założeniami planu przestrzennego opracowanego dla tego obszaru.

Osoby fizyczne i prawne, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu przedmiotowej nieruchomości - na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami / Dz.U z 2004r. Nr 261,poz.2603 /, winne złożyć wniosek o jej nabycie w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Mickiewicza 24 w terminie do dnia 22 sierpnia 2005r.

Jeżeli zbycie następuje na podstawie art. 34 ust.1 pkt.1 ustawy o gospodarce nieruchomościami, w cele realizacji roszczeń, cenę nieruchomości ustala się w wysokości 9.139,00 zł.

W przypadku braku takich wniosków działka Nr 209/2 zostanie sprzedana - na podstawie art. 37 ust.2 pkt.6 ustawy o gospodarce gruntami za cenę 11.500,- zł

/ słownie; jedenaście tysięcy pięćset złotych / na rzecz Hotel SPA Dr Irena Eris Wzgórza Dylewskie Sp z o.o.

Warunki płatności zostaną ustalone pomiędzy stronami w odrębnie sporządzonym protokóle, który będzie stanowił podstawę do sporządzenia notarialnej umowy sprzedaży przedmiotowej nieruchomości. Ogłoszenie niniejsze podaje się do publicznej wiadomości  w miejscowości Glaznoty   oraz  w siedzibie Urzędu  Gminy  Ostróda  ul. Mickiewicza 24 w terminie od dnia 7 lipca do 29 lipca 2005r. oraz na stronie internetowej  www.bip.gminaostroda.pl. Informacje tel./0-89/ 6463281 wew.58

 

data publikacji: 24.08.2005, ostatnia aktualizacja: 24.08.2005, odsłon: 511

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
7776974
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved