Ostróda, 25 października 2018r.
ZP.271.15.2018
Strona Internetowa Zamawiającego
 
    Dotyczy: Dostawa sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
    Zgodnie z art. 92 ust. 2 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 1579 z późn. zm.; dalej: uPzp) informuję, że po dokonaniu oceny ofert złożonych w postępowaniu jw. i badaniu czy wykonawca, którego oferta została oceniona jako najkorzystniejsza, nie podlega wykluczeniu oraz spełnia warunki udziału w postępowaniu na podstawie art. 91 ust 1 jako najkorzystniejszą wybrano ofertę nr 8 złożoną przez MATCOM Marcin Sebastian Ziółek, ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno.
 
    Oferta spełniła wszystkie wymogi formalne i merytoryczne określone dla postępowania i otrzymała najwyższą łączną punktację-100pkt. Punktacja przyznana w poszczególnych kryteriach oceny ofert:
 
    cena- 60 pkt; czas dostawy - 40,00 pkt.
 
    Ponadto ważne oferty złożyli:
 
Nr oferty
Wykonawca
Punkty cena/czas dostawy
Łączna punktacja
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, BLUE Artur Szadurski
ul.Kosynierów Gd. 40/2,82-300 Elbląg
46,35
40,00
86,35
5
Komputer 3000 Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 12, 21-500 Biała Podlaska
54,82
40,00
94,82
6
FHU HORYZONT Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21,38-300 Gorlice
58,33
40,00
98,33
7
NEO-Komputer Sp.J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski
Ul. Grunwaldzka 19G, 14-100 Ostróda
59,90
40,00
99,90
8
MATCOM Marcin Sebastian Ziółek
Ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno
60,00
40,00
100,00
 
.
 
Ostróda, 8 października 2018r.
 
ZP.271.15.2018
 
Informacja z otwarcia ofert
 
    Dotyczy: Dostawa sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
    Na podstawie art. 86 ust. 5 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2017r. poz. 1579.; dalej: uPzp) Zamawiający zamiesza informacje dotyczące postępowania pn.: Dostawa sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
    Zamawiający na sfinansowanie zamówienia zamierza przeznaczyć kwotę: 168.030,00 zł.
 
    W postepowaniu wpłynęły oferty:
 
Nr oferty
Wykonawca
Cena ofertowa brutto
Czas dostawy
1
Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowo-Usługowe, BLUE Artur Szadurski
ul.Kosynierów Gd. 40/2,82-300 Elbląg
225.687,66zł
10 dni
2
F.H.U. Diament Dorota Bukalska
Ul. Traugutta 2/4, 42-200 Częstowochowa
153.219,87zł
10 dni
3
CEZAR Cezary Machnio i Piotr Gębka
Sp. z o.o.
Ul. Wolność 8 lok. 4 ,26-600 Radom
172.138,50zł
10 dni
4
Alltech Sp. Jawna Zdzisław Pająk, Artur Pająk
Ul. Spółdzielcza 33,09-407 Płock
181.902,24zł
10 dni
5
Komputer 3000 Sp. z o.o.
Ul. Moniuszki 12
21-500 Biała Podlaska
190.824,66zł
10 dni
6
FHU HORYZONT Krzysztof Lech
ul. 11 Listopada 21
38-300 Gorlice
179.334,00zł
10 dni
7
NEO-Komputer Sp.J. Tomasz Polito i Cezariusz Zalewski
Ul. Grunwaldzka 19G, 14-100 Ostróda
174.640,62zł
10 dni
8
MATCOM Marcin Sebastian Ziółek
Ul. Moniuszki 5, 12-100 Szczytno
174.352,50zł
10 dni
 
    Zamawiający w celu oceny ofert doliczył do przedstawionej w ofertach ceny podatek od towarów i usług w wysokości 23% (dotyczy pozycji c i d tj. tablety i laptopy)
 
    Wykonawcy zaakceptowali warunki płatności określone w wzorze umowy.Przypominam jednocześnie, że Wykonawca, w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej powyższej informacji, zobowiązany jest zgodnie z art. 24 ust. 11 uPzp, przekazać Zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 uPzp. Wraz ze złożeniem oświadczenia wykonawca może przedstawić dowody że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w niniejszym postępowaniu.
 
 
Ostróda,  3 październia  2018r.
ZP.271.15.2018
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy:  Dostawa sprzętu IT  do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie:   Rozdziału
XIII. Opis kryteriów, którymi zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty, wraz z podaniem wag tych kryteriów i sposobu oceny ofert. Rozdział XIII otrzymuje brzmienie:
1. Zamawiający będzie kierował się następującymi kryteriami:
1). Cena (brutto) – 60 %
3). Termin dostawy – 40 %
Cena wykonania zamówienia  – obejmuje cenę wykonania przedmiotu zamówienia określonego w niniejszej SIWZ. Oferta z najniższą ceną otrzyma maksymalną ilość punktów = 60 pkt, oferty następne będą oceniane na zasadzie proporcji w stosunku do oferty najtańszej wg wzoru:
C = [C min / C bad] x 60
gdzie:
C - liczba punktów za cenę ofertową
C min- najniższa cena ofertowa spośród ofert badanych
C bad - cena oferty badanej
Uzyskana z wyliczenia ilość punktów zostanie ostatecznie ustalona z dokładnością do drugiego miejsca po przecinku, z zachowaniem zasady zaokrągleń matematycznych.
 
Termin dostawy  - 40% (termin dostawy liczony od dnia podpisania umowy)
W tym termin dostawy do 10 dni – 40 pkt
Termin dostawy do 15 dni – 30 pkt
Termin dostawy do 20 dni – 20 pkt
Termin dostawy do 25 dni – 10 pkt.
Termin dostawy do 30 dni – 0 pkt.
 
 
Ogłoszenie nr 500236419-N-2018 z dnia 02-10-2018 r.
Ostróda:
OGŁOSZENIE O ZMIANIE OGŁOSZENIA
OGŁOSZENIE DOTYCZY:
Ogłoszenia o zamówieniu
INFORMACJE O ZMIENIANYM OGŁOSZENIU
Numer: 621629-N-2018
Data: 25/09/2018
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Gmina Ostróda, Krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1, 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (url):
SEKCJA II: ZMIANY W OGŁOSZENIU
II.1) Tekst, który należy zmienić:
Miejsce, w którym znajduje się zmieniany tekst:
Numer sekcji: IV.6.
Punkt: 2
W ogłoszeniu jest: termin składania ofert4 .10.2018r. godz.10.00
W ogłoszeniu powinno być: termin składania ofert 8.10.2018 godz. 10.00

 

Ostróda, 2 październia  2018r.

ZP.271.15.2018

Strona internetowa Zamawiającego

Dotyczy:  Dostawa sprzętu IT  do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
Pytanie1. Ponawiam pytanie zwracając uwagę, ze produkt który Państwo wyspecyfikowaliście w „Rzutnik Multimedialny - 9 szt” (nr sprawy: ZP.271.15.2018) jest produktem niedostępnym w dystrybucji. W dystrybucji nie ma żadnego produktu, który spełnia Państwa specyfikacje. Jeśli chodzi o projektory ViewSonic PG700WU lub model Vivitek DH268-EDU każdy z nich nie spełnia jednego z punktów SPECYFIKACJI. Zatem proszę o jednoznaczna odpowiedz: czy Państwo dopuścicie jeden z dwóch zaproponowanych modeli?
Odpowiedź:  W odpowiedzi na pytanie Zamawiający modyfikuje na podstawie art.  38 ust. 4  specyfikację techniczną  dotyczącą  Rzutnika multimedialnego zakresie punktu 14  i 18  które otrzymuje parametry:  poz.14 :1280 x 800,poz.18:  30"-300".
 
Jednocześnie zamawiający przedłuża termin składania ofert z 4 października 2018r. na
8 października 2018r.
 
Działając na podstawie art. 38 ust. 4  ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz.1579 ) Zamawiający   dokonuje modyfikacji treści  SIWZ w zakresie:   Rozdziału X Opis sposobu przygotowywania ofert. Punkt 10 otrzymuje brzmienie:
1. Ofertę należy złożyć w zamkniętej kopercie, w siedzibie Zamawiającego i oznakować w następujący sposób:
Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda
Oferta w postępowaniu na:
Dostawę sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości  rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
ZP.271.15.2018
Otworzyć na jawnym otwarciu ofert w dniu 8.10.2018 r.  o godz. 10.30"
Oraz z zakresie  Rozdziału XI Miejsce i termin składania ofert. Rozdział XI otrzymuje brzmienie:
 
1. Ofertę należy złożyć w siedzibie Zamawiającego: Urząd Gminy Ostróda,  ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda – sekretariat I piętro do dnia  8.10.2018r.r., do godziny 10.00  zaadresować zgodnie z opisem przedstawionym w rozdziale X. SIWZ.
2. Decydujące znaczenie dla oceny zachowania terminu składania ofert ma data i godzina wpływu oferty do Zamawiającego, a nie data jej wysłania przesyłką pocztową czy kurierską.
3. Oferta złożona po terminie wskazanym w rozdz. XI. 1 niniejszej SIWZ zostanie zwrócona wykonawcy zgodnie z zasadami określonymi w art. 84 ust. 2 ustawy PZP.
4. Otwarcie ofert nastąpi w siedzibie Zamawiającego – sala narad, w dniu 8.10.2018 roku, o godzinie 10.30.
5. Otwarcie ofert jest jawne.
6. Podczas otwarcia ofert Zamawiający odczyta informacje, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy PZP.
7. Niezwłocznie po otwarciu ofert zamawiający zamieści na stronie www.bip.gminaostroda.pl informacje dotyczące:
- kwoty, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia;
- firm oraz adresów wykonawców, którzy złożyli oferty w terminie;
- ceny, terminu dostawy
 
Jednocześnie Zamawiający umieszcza ogłoszenie o zmianie ogłoszenia w zakresie zmiany terminu oraz SIWZ po modyfikacji wraz z modyfikowanym załącznikiem z zakresie rzutników multimedialnych.
 
 
 
Ostróda, 1 październia 2018r.
ZP.271.15.2018
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
      Dotyczy: Dostawa sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
      Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
      Pytanie1. Czy w ofercie na produkt „Rzutnik Multimedialny - 9 szt” dopuszcza Państwo model ViewSonic PG700WU lub model Vivitek DH268-EDU? Produkt z Państwa specyfikacji od około pół roku jest produktem EOL i jest niedostępny w dystrybucji.
 
      Odpowiedź: Zamawiający dopuści urządzenia spełniające wymogi opisu przedmiotu zamówienia. Zamawiający rezygnuje z opisu wymogu portu mikro-USB.
 
 
Ostróda, 28 września 2018r.
 
ZP.271.15.2018
 
Strona internetowa Zamawiającego
 
Dotyczy: Dostawa sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
 
      Działając na podstawie art. 38 ust 1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2017r. poz. 1579 ) Zamawiający udziela odpowiedzi na pytania:
 
      Pytanie1. "Czy oprócz dostawy Zamawiający wymaga od Wykonawcy montażu i uruchomienia 9 sztuk tablic interaktywnych i rzutników multimedialnych?"
 
      Odpowiedź: Tak. Zgodnie z Rozdziałem III SIWZ Opis Przedmiotu Zamówienia pkt1 lit. b ,jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia”
 
      Pytanie 2 W nawiązaniu do ogłoszonego postępowania, prosimy o informację czy Zamawiający dopuści tablice o całkowitym wymiarze 100” i obszarze roboczym min. 95,5”? To nieduże odstępstwo względem wymagań, a wyraźnie zwiększy katalog produktów możliwych do zaoferowania.
 
      Odpowiedź: Nie .

 

Ogłoszenie nr 621629-N-2018 z dnia 2018-09-25 r.
 
Gmina Ostróda: Dostawę sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - Dostawy
Zamieszczanie ogłoszenia: Zamieszczanie obowiązkowe
Ogłoszenie dotyczy: Zamówienia publicznego
Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej
Tak

Nazwa projektu lub programu
Program Operacyjny Regionalny Program Operacyjny Województwa Warmińsko-Mazurskiego na lata 2014-2020
O zamówienie mogą ubiegać się wyłącznie zakłady pracy chronionej oraz wykonawcy, których działalność, lub działalność ich wyodrębnionych organizacyjnie jednostek, które będą realizowały zamówienie, obejmuje społeczną i zawodową integrację osób będących członkami grup społecznie marginalizowanych
Nie

Należy podać minimalny procentowy wskaźnik zatrudnienia osób należących do jednej lub więcej kategorii, o których mowa w art. 22 ust. 2 ustawy Pzp, nie mniejszy niż 30%, osób zatrudnionych przez zakłady pracy chronionej lub wykonawców albo ich jednostki (w %)
SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY
Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający
Nie
Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania
Nie
Informacje na temat podmiotu któremu zamawiający powierzył/powierzyli prowadzenie postępowania:
Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających
Nie

Jeżeli tak, należy wymienić zamawiających, którzy wspólnie przeprowadzają postępowanie oraz podać adresy ich siedzib, krajowe numery identyfikacyjne oraz osoby do kontaktów wraz z danymi do kontaktów:

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej
Nie
W przypadku przeprowadzania postępowania wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej – mające zastosowanie krajowe prawo zamówień publicznych:
Informacje dodatkowe:
I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Ostróda, krajowy numer identyfikacyjny 510743255, ul. Jana III Sobieskiego   1 , 14-100  Ostróda, woj. warmińsko-mazurskie, państwo Polska, tel. 896760780, e-mail , faks 896760790.
Adres strony internetowej (URL): www.bip.gminaostroda.pl
Adres profilu nabywcy:
Adres strony internetowej pod którym można uzyskać dostęp do narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Administracja samorządowa
I.3) WSPÓLNE UDZIELANIE ZAMÓWIENIA (jeżeli dotyczy):
Podział obowiązków między zamawiającymi w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania, w tym w przypadku wspólnego przeprowadzania postępowania z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej (który z zamawiających jest odpowiedzialny za przeprowadzenie postępowania, czy i w jakim zakresie za przeprowadzenie postępowania odpowiadają pozostali zamawiający, czy zamówienie będzie udzielane przez każdego z zamawiających indywidualnie, czy zamówienie zostanie udzielone w imieniu i na rzecz pozostałych zamawiających):
I.4) KOMUNIKACJA:
Nieograniczony, pełny i bezpośredni dostęp do dokumentów z postępowania można uzyskać pod adresem (URL)
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Adres strony internetowej, na której zamieszczona będzie specyfikacja istotnych warunków zamówienia
Tak
www.bip.gminaostroda.pl

Dostęp do dokumentów z postępowania jest ograniczony - więcej informacji można uzyskać pod adresem
Nie

Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu należy przesyłać:
Elektronicznie
Nie
adres
 
Dopuszczone jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Nie
Inny sposób:

Wymagane jest przesłanie ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu w inny sposób:
Tak
Inny sposób:
osobiście, za pomocą operatora pocztowego lub kuriera
Adres:
Urząd Gminy Ostróda, Sekretariat ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda

Komunikacja elektroniczna wymaga korzystania z narzędzi i urządzeń lub formatów plików, które nie są ogólnie dostępne
Nie
Nieograniczony, pełny, bezpośredni i bezpłatny dostęp do tych narzędzi można uzyskać pod adresem: (URL)
SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Dostawę sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda w ramach projektu ,,Szkolna Akademia Przyszłości”- rozwijanie kompetencji kluczowych w klasach I-III
Numer referencyjny: ZP.271.15.2018
Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia przeprowadzono dialog techniczny
Nie

II.2) Rodzaj zamówienia: Dostawy
II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych
Zamówienie podzielone jest na części:
Nie
Oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu można składać w odniesieniu do:

 
Zamawiający zastrzega sobie prawo do udzielenia łącznie następujących części lub grup części:

Maksymalna liczba części zamówienia, na które może zostać udzielone zamówienie jednemu wykonawcy:II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie zapotrzebowania i wymagań ) a w przypadku partnerstwa innowacyjnego - określenie zapotrzebowania na innowacyjny produkt, usługę lub roboty budowlane: 1. Zamówienie obejmuje: a) Dostawę wraz z transportem, rozładunkiem i wniesieniem sprzętu IT do szkół podstawowych gminy Ostróda tj.: 1. Szkoła Podstawowa w Brzydowie Brzydowo Nr 27 14-100 Ostróda 2. Szkoła Podstawowa w Durągu Durąg Nr 14 14-106 Szyldak 3. Szkoła Podstawowa w Idzbarku Idzbark Nr 30 14-100 Ostróda 4. Szkoła Podstawowa w Lipowie Lipowo Nr 16 14-100 Ostróda 5. Szkoła Podstawowa w Szyldaku ul. Szkolna 12 14-106 Szyldak 6. Szkoła Podstawowa w Zwierzewie Zwierzewo Nr 36 14-100 Ostróda 7. Zespół Szkolno-Przedszkolny w Pietrzwałdzie Pietrzwałd Nr 94 14-100 Ostróda 8. Zespół Szkół w Samborowie ul. Szkolna 8 Samborowo 14-100 Ostróda 9. Zespół Przedszkolno-Szkolny w Tyrowie Tyrowo Nr 41 14-100 Ostróda b) jeżeli jest to uzasadnione rodzajem przedmiotu zamówienia, zakres zamówienia obejmuje także montaż, instalację i uruchomienie przedmiotu zamówienia; 2. zamówienie musi być podzielone na osobne paczki dla danej szkoły – szczegółowe informacje w tym zakresie Zamawiający przekaże Wykonawcy po zawarciu umowy. 3. Szczegółowy opis potrzeb Zamawiającego, zawierający rodzaj i ilość sprzętu, jego specyfikacja techniczna oraz miejsce dostawy została zawarta w Szczegółowym opisie przedmiotu zamówienia stanowiącym załącznik nr 1 do SIWZ. Wymieniony w opisie sprzęt powinien być fabrycznie nowy, nieużywany, pochodzić z bieżącej produkcji, posiadać karty gwarancyjne i instrukcje obsługi w języku polskim oraz musi posiadać dokumenty wymagane obowiązującymi przepisami prawa potwierdzające oznakowanie CE (deklaracja zgodności lub certyfikat CE). 4. Koszt dostawy należy uwzględnić w cenach jednostkowych dostarczanych produktów i nie powinien stanowić odrębnej pozycji na fakturze/rachunku. 5. Wszystkie dostarczone produkty winny być zgodne z koncepcją uniwersalnego projektowania opartego na ośmiu regułach: 1. Użyteczność dla osób o różnej sprawności 2. Elastyczność w użytkowaniu 3. Proste i intuicyjne użytkowanie 4. Czytelna informacja 5. Tolerancja na błędy 6. Wygodne użytkowanie bez wysiłku 7. Wielkość i przestrzeń odpowiednie dla dostępu i użytkowania 8. Percepcja równości Okres gwarancji: minimum 24 miesiące od daty zakupu. 6. Każdy z dostarczonych artykułów winien posiadać deklarację zgodności CE oraz odpowiadać normom europejskim i krajowym i być zgodny z Dyrektywą 2001/95/WE Parlamentu Europejskiego z dnia 3 grudnia 2001 r. w sprawie ogólnego bezpieczeństwa produktów. Wykonawca na etapie składania ofert oświadczy Zamawiającemu na formularzu ofertowym, iż cały zaoferowany asortyment jest zgodny z Dyrektywą oraz oznakowany znakiem CE. 7. Wraz z dostawą Wykonawca dostarczy papierową wersję Deklaracji Zgodności CE dla każdego z dostarczanych produktów. W przypadku nie dostarczenia Deklaracji dostarczony towar nie będzie odebrany oraz zostanie na koszt Wykonawcy wymieniony na inny o nie gorszych parametrach posiadający Deklarację Zgodności. Zamawiający nie dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych. Przyjęte typy materiałów i urządzeń (wskazane w załączniku nr 1 do SIWZ) zostały użyte wyłącznie przykładowo, w celu opisania przedmiotu zamówienia. Wykonawca uprawniony jest do przedstawienia w ofercie materiałów i urządzeń równoważnych, o nie gorszych parametrach. Wykonawca powinien określić ich parametry, celem wykazania, że spełniają warunki określone w opisie przedmiotu zamówienia. Rozwiązania równoważne, zgodnie ze swoją definicją, muszą posiadać parametry oraz spełniać standardy nie gorsze niż produkty podane przykładowo. W miejscu gdzie Zamawiający dokonuje opisu przedmiotu zamówienia przez odniesienie do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 30 ust. 1 pkt 2 i ust. 3 Ustawy, Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym, a odniesieniu takiemu towarzyszą wyrazy 'lub równoważne'. Zamawiający przewiduje konieczność przeniesienia praw własności intelektualnej lub udzielenia licencji.

II.5) Główny kod CPV: 32322000-6
Dodatkowe kody CPV:


II.6) Całkowita wartość zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):
Wartość bez VAT:
Waluta:

(w przypadku umów ramowych lub dynamicznego systemu zakupów – szacunkowa całkowita maksymalna wartość w całym okresie obowiązywania umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów)

II.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 i 7 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp: Nie
Określenie przedmiotu, wielkości lub zakresu oraz warunków na jakich zostaną udzielone zamówienia, o których mowa w art. 67 ust. 1 pkt 6 lub w art. 134 ust. 6 pkt 3 ustawy Pzp:
II.8) Okres, w którym realizowane będzie zamówienie lub okres, na który została zawarta umowa ramowa lub okres, na który został ustanowiony dynamiczny system zakupów:
miesiącach:    lub dniach:
lub
data rozpoczęcia:   lub zakończenia:

II.9) Informacje dodatkowe: Termin realizacji zamówienia stanowi pozacenowe kryterium oceny ofert. Termin realizacji zamówienia określa Wykonawca. Maksymalny termin to 30 dni od daty zawarcia umowy.
SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM
III.1) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU
III.1.1) Kompetencje lub uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, o ile wynika to z odrębnych przepisów
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.2) Sytuacja finansowa lub ekonomiczna
Określenie warunków: zamawiający nie określa tego warunku.
Informacje dodatkowe
III.1.3) Zdolność techniczna lub zawodowa
Określenie warunków: zamawiający uzna warunek za spełniony jeżeli wykonawca wykaże, że w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, że wykonał dostawę sprzętu IT na kwotę – 50 000,00 zł brutto.
Zamawiający wymaga od wykonawców wskazania w ofercie lub we wniosku o dopuszczenie do udziału w postępowaniu imion i nazwisk osób wykonujących czynności przy realizacji zamówienia wraz z informacją o kwalifikacjach zawodowych lub doświadczeniu tych osób: Nie
Informacje dodatkowe: Zamawiający dokona oceny na podstawie wykazu dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.2) PODSTAWY WYKLUCZENIA
III.2.1) Podstawy wykluczenia określone w art. 24 ust. 1 ustawy Pzp
III.2.2) Zamawiający przewiduje wykluczenie wykonawcy na podstawie art. 24 ust. 5 ustawy Pzp Nie Zamawiający przewiduje następujące fakultatywne podstawy wykluczenia: 
III.3) WYKAZ OŚWIADCZEŃ SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W CELU WSTĘPNEGO POTWIERDZENIA, ŻE NIE PODLEGA ON WYKLUCZENIU ORAZ SPEŁNIA WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ SPEŁNIA KRYTERIA SELEKCJI
Oświadczenie o niepodleganiu wykluczeniu oraz spełnianiu warunków udziału w postępowaniu
Tak
Oświadczenie o spełnianiu kryteriów selekcji
Nie
III.4) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW , SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 3 USTAWY PZP:
Wykonawca w terminie 3 dni od dnia zamieszczenia na stronie internetowej informacji, o której mowa w art. 86 ust. 5 ustawy PZP, przekaże zamawiającemu oświadczenie o przynależności lub braku przynależności do tej samej grupy kapitałowej, o której mowa w art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy PZP. Wraz ze złożeniem oświadczenia, wykonawca może przedstawić dowody, że powiązania z innym wykonawcą nie prowadzą do zakłócenia konkurencji w postępowaniu o udzielenie zamówienia.
III.5) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 1 USTAWY PZP
III.5.1) W ZAKRESIE SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU:
- wykaz dostaw wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych wykonywanych w okresie ostatnich 3 lat z podaniem ich wartości, przedmiotu dat wykonania i podmiotów, na rzecz, których dostawy zostały wykonane oraz załączeniem dowodów określających czy te dostawy zostały wykonane lub są wykonywane należycie.
III.5.2) W ZAKRESIE KRYTERIÓW SELEKCJI:
III.6) WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW SKŁADANYCH PRZEZ WYKONAWCĘ W POSTĘPOWANIU NA WEZWANIE ZAMAWIAJACEGO W CELU POTWIERDZENIA OKOLICZNOŚCI, O KTÓRYCH MOWA W ART. 25 UST. 1 PKT 2 USTAWY PZP
 
III.7) INNE DOKUMENTY NIE WYMIENIONE W pkt III.3) - III.6)
1) wypełniony formularz ofertowy sporządzony z wykorzystaniem wzoru stanowiącego Załącznik nr 2 do SIWZ, zawierający w szczególności: wskazanie oferowanego przedmiotu zamówienia, łączną cenę ofertową brutto, zobowiązanie dotyczące terminu realizacji zamówienia, okresu i warunków gwarancji, warunków płatności, oświadczenie o okresie związania ofertą oraz o akceptacji wszystkich postanowień SIWZ i wzoru umowy bez zastrzeżeń, a także informację którą część zamówienia Wykonawca zamierza powierzyć podwykonawcy; 2) podpisany i wypełniony szczegółowy opis przedmiotu zamówienia - załącznik nr 1 do SIWZ (tabela) 3) oświadczenia wymienione w rozdziale VI. 1-4 niniejszej SIWZ; 2. Oferta musi być napisana w języku polskim, na maszynie do pisania, komputerze lub inną trwałą i czytelną techniką oraz podpisana przez osobę(y) upoważnioną do reprezentowania Wykonawcy na zewnątrz i zaciągania zobowiązań w wysokości odpowiadającej cenie oferty. 3. W przypadku podpisania oferty oraz poświadczenia za zgodność z oryginałem kopii dokumentów przez osobę niewymienioną w dokumencie rejestracyjnym (ewidencyjnym) Wykonawcy, należy do oferty dołączyć stosowne pełnomocnictwo w oryginale lub kopii poświadczonej notarialnie.
SEKCJA IV: PROCEDURA
IV.1) OPIS
IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: Przetarg nieograniczony
IV.1.2) Zamawiający żąda wniesienia wadium:
Nie
Informacja na temat wadium

IV.1.3) Przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia:
Nie
Należy podać informacje na temat udzielania zaliczek:

IV.1.4) Wymaga się złożenia ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Dopuszcza się złożenie ofert w postaci katalogów elektronicznych lub dołączenia do ofert katalogów elektronicznych:
Nie
Informacje dodatkowe:

IV.1.5.) Wymaga się złożenia oferty wariantowej:
Nie
Dopuszcza się złożenie oferty wariantowej
Nie
Złożenie oferty wariantowej dopuszcza się tylko z jednoczesnym złożeniem oferty zasadniczej:

IV.1.6) Przewidywana liczba wykonawców, którzy zostaną zaproszeni do udziału w postępowaniu
(przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne)
Liczba wykonawców  
Przewidywana minimalna liczba wykonawców
Maksymalna liczba wykonawców  
Kryteria selekcji wykonawców:

IV.1.7) Informacje na temat umowy ramowej lub dynamicznego systemu zakupów:
Umowa ramowa będzie zawarta:

Czy przewiduje się ograniczenie liczby uczestników umowy ramowej:

Przewidziana maksymalna liczba uczestników umowy ramowej:

Informacje dodatkowe:

Zamówienie obejmuje ustanowienie dynamicznego systemu zakupów:

Adres strony internetowej, na której będą zamieszczone dodatkowe informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów:

Informacje dodatkowe:

W ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów dopuszcza się złożenie ofert w formie katalogów elektronicznych:

Przewiduje się pobranie ze złożonych katalogów elektronicznych informacji potrzebnych do sporządzenia ofert w ramach umowy ramowej/dynamicznego systemu zakupów:

IV.1.8) Aukcja elektroniczna
Przewidziane jest przeprowadzenie aukcji elektronicznej (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem) Nie
Należy podać adres strony internetowej, na której aukcja będzie prowadzona:

Należy wskazać elementy, których wartości będą przedmiotem aukcji elektronicznej:
Przewiduje się ograniczenia co do przedstawionych wartości, wynikające z opisu przedmiotu zamówienia:
Nie
Należy podać, które informacje zostaną udostępnione wykonawcom w trakcie aukcji elektronicznej oraz jaki będzie termin ich udostępnienia:
Informacje dotyczące przebiegu aukcji elektronicznej:
Jaki jest przewidziany sposób postępowania w toku aukcji elektronicznej i jakie będą warunki, na jakich wykonawcy będą mogli licytować (minimalne wysokości postąpień):
Informacje dotyczące wykorzystywanego sprzętu elektronicznego, rozwiązań i specyfikacji technicznych w zakresie połączeń:
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w aukcji elektronicznej:
Informacje o liczbie etapów aukcji elektronicznej i czasie ich trwania:

Czas trwania:

Czy wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Warunki zamknięcia aukcji elektronicznej:

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT
IV.2.1) Kryteria oceny ofert:
IV.2.2) Kryteria
Kryteria
Znaczenie
cena
60,00
termin dostawy
40,00

IV.2.3) Zastosowanie procedury, o której mowa w art. 24aa ust. 1 ustawy Pzp (przetarg nieograniczony)
Tak
IV.3) Negocjacje z ogłoszeniem, dialog konkurencyjny, partnerstwo innowacyjne
IV.3.1) Informacje na temat negocjacji z ogłoszeniem
Minimalne wymagania, które muszą spełniać wszystkie oferty:

Przewidziane jest zastrzeżenie prawa do udzielenia zamówienia na podstawie ofert wstępnych bez przeprowadzenia negocjacji
Przewidziany jest podział negocjacji na etapy w celu ograniczenia liczby ofert:
Należy podać informacje na temat etapów negocjacji (w tym liczbę etapów):

Informacje dodatkowe


IV.3.2) Informacje na temat dialogu konkurencyjnego
Opis potrzeb i wymagań zamawiającego lub informacja o sposobie uzyskania tego opisu:

Informacja o wysokości nagród dla wykonawców, którzy podczas dialogu konkurencyjnego przedstawili rozwiązania stanowiące podstawę do składania ofert, jeżeli zamawiający przewiduje nagrody:

Wstępny harmonogram postępowania:

Podział dialogu na etapy w celu ograniczenia liczby rozwiązań:
Należy podać informacje na temat etapów dialogu:


Informacje dodatkowe:

IV.3.3) Informacje na temat partnerstwa innowacyjnego
Elementy opisu przedmiotu zamówienia definiujące minimalne wymagania, którym muszą odpowiadać wszystkie oferty:

Podział negocjacji na etapy w celu ograniczeniu liczby ofert podlegających negocjacjom poprzez zastosowanie kryteriów oceny ofert wskazanych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia:

Informacje dodatkowe:

IV.4) Licytacja elektroniczna
Adres strony internetowej, na której będzie prowadzona licytacja elektroniczna:
 
Adres strony internetowej, na której jest dostępny opis przedmiotu zamówienia w licytacji elektronicznej:
 
Wymagania dotyczące rejestracji i identyfikacji wykonawców w licytacji elektronicznej, w tym wymagania techniczne urządzeń informatycznych:
 
Sposób postępowania w toku licytacji elektronicznej, w tym określenie minimalnych wysokości postąpień:
 
Informacje o liczbie etapów licytacji elektronicznej i czasie ich trwania:
Czas trwania:

Wykonawcy, którzy nie złożyli nowych postąpień, zostaną zakwalifikowani do następnego etapu:
Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w licytacji elektronicznej:
Data: godzina:
Termin otwarcia licytacji elektronicznej:
 
Termin i warunki zamknięcia licytacji elektronicznej:
 

Istotne dla stron postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści zawieranej umowy w sprawie zamówienia publicznego, albo ogólne warunki umowy, albo wzór umowy:
 

Wymagania dotyczące zabezpieczenia należytego wykonania umowy:
 

Informacje dodatkowe:
 
IV.5) ZMIANA UMOWY
Przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: Tak
Należy wskazać zakres, charakter zmian oraz warunki wprowadzenia zmian:
1. Zmiany niniejszej umowy wymagają zgody obu Stron wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. W przypadku przekształceń podmiotowych po stronie Wykonawcy skutkujących następstwem prawnym, a także w przypadku zmiany adresu, nazwy Wykonawcy lub Zamawiającego, dopuszcza się zmiany w tym zakresie. 3. Dopuszcza się zmianę terminów realizacji niniejszej umowy, o których mowa w § 2. Terminy realizacji przedmiotu umowy mogą ulec przesunięciu: 1) w przypadku działania siły wyższej (np. klęski żywiołowej) mającej bezpośredni wpływ na termin wykonania zamówienia. W takim przypadku termin realizacji będzie przesunięty o czas działania siły wyższej i czas niezbędny na usunięcie skutków działania tej siły, 5. Dopuszcza się zmianę wartości umowy określonej w § 4 ust. 1, jeśli zmiany te będą korzystne dla Zamawiającego, w następujących przypadkach: • w przypadku wprowadzenia przez Wykonawcę specjalnych rabatów, • w przypadku obniżenia ceny przez producenta w takich przypadkach wartość umowy zostanie odpowiednio zmniejszona. Dopuszcza się także wprowadzenie zmian do umowy, dotyczących zmiany wartości brutto zamówienia w przypadku zmiany urzędowej stawki podatku VAT (wartość netto zamówienia pozostaje bez zmian). 6. W przypadku, gdy przedmiot zamówienia zaoferowany w ofercie zostanie wycofany z produkcji lub dystrybucji Zamawiający dopuszcza możliwość zamiany przedmiotu zamówienia na wersję o parametrach technicznych i funkcjonalnych nie gorszych niż wersja zaproponowana w ofercie. W takim przypadku zmiana nie może powodować wzrostu ceny ofertowej, terminu wykonania i innych warunków udzielenia zamówienia zawartych w SIWZ. Wykonawca zapewni Zamawiającego pisemnie, iż sprzęt opisany w § 1 niniejszej umowy został wycofany z produkcji lub dystrybucji. Wykonawca zobowiązany jest przekazać zamawiającemu podpisany przez producenta lub dystrybutora w Polsce dokument z oświadczeniem o wycofaniu z produkcji lub dystrybucji zaoferowanego przedmiotu zamówienia z jednoczesną propozycją zmian. 7. Dopuszcza się zmiany adresów do korespondencji ( w tym e-mail) oraz numerów telefonów i faksów kontaktowych. W takich przypadkach Zamawiający i Wykonawca przekażą sobie wzajemnie stosowne informacje. 8. Inicjatorem zmian w umowie mogą być obie strony umowy, z tym, że ostateczna decyzja co do wprowadzenia zmian i ich zakresu należy do Zamawiającego. 9. Wystąpienie którejkolwiek z wymienionych okoliczności mogących powodować zmianę umowy nie stanowi bezwzględnego zobowiązania Zamawiającego do dokonania zmian, ani nie może stanowić podstawy roszczeń Wykonawcy do ich dokonania. 10. Zmiany dokonane z naruszeniem zapisów niniejszego paragrafu są nieważne z mocy przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych.
IV.6) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.6.1) Sposób udostępniania informacji o charakterze poufnym (jeżeli dotyczy):

Środki służące ochronie informacji o charakterze poufnym

IV.6.2) Termin składania ofert lub wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu:
Data: 2018-10-04, godzina: 10:00,
Skrócenie terminu składania wniosków, ze względu na pilną potrzebę udzielenia zamówienia (przetarg nieograniczony, przetarg ograniczony, negocjacje z ogłoszeniem):
Nie
Wskazać powody:

Język lub języki, w jakich mogą być sporządzane oferty lub wnioski o dopuszczenie do udziału w postępowaniu
>
IV.6.3) Termin związania ofertą: do: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert)
IV.6.4) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: Nie
IV.6.5) Przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, jeżeli środki służące sfinansowaniu zamówień na badania naukowe lub prace rozwojowe, które zamawiający zamierzał przeznaczyć na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane Nie
IV.6.6) Informacje dodatkowe:
 
 

 

Data przekazania do publikacji: 25.09.2018
Osoba przekazująca: Magdalena Wajdyk

Sporządził/a: Magdalena Wajdyk
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 25.09.2018, ostatnia aktualizacja: 26.10.2018, odsłon: 433

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
8338536
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved