Ogłoszenie o przetargu nieograniczonym o wartości do 60.000 euro

 

WÓJT GMINY OSTRÓDA

ogłasza przetarg nieograniczony o wartości poniżej 60.000 euro

 

na wykonanie zadania pn. „Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygoda poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku Nr 19”.

 

Zakres rzeczowy:

-                    sieć wodociągowa z rur PE fi 90 mm L – 300 mb,

-                    sieć wodociągowa z rur PE fi 50 mm L – 586 mb,

-                    sieć wodociągowa z rur PE fi 32 mm L - 10 mb,

-                    pomiar geodezyjny powykonawczy - 3 egz.

 

Termin realizacji zamówienia:

- do 31 marca 2005 roku

 

Specyfikację istotnych warunków zamówienia można odebrać w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 2.

 

Uprawnieni do kontaktów z oferentami:

-           inż. Jan Brzozowski, Roman Szewczyk tel. / 089/6463281, pok. Nr 2 w godz. od 800 - 1000

 

Oferty należy składać w siedzibie zamawiającego pok. Nr 12 / sekretariat / do dnia 09-12-2004 roku do godz. 10oo

 

Otwarcie ofert nastąpi dnia 09-12-2004 roku o godz. 1030 w siedzibie Zamawiającego pok. Nr 10 / sala konferencyjna /

 

 

O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się oferenci, którzy:

- spełniają warunki określone w art. 22 ust. 1 prawo zamówień publicznych oraz warunki określone w specyfikacji istotnych warunków zamówienia /SIWZ /,

- prowadzą działalność w przedmiocie zamówienia min. 3 lata,

 

Kryteria wyboru oferty:

- cena - 100 %

 

Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

 

Oferty wraz z wymaganymi w SIWZ dokumentami należy składać w sekretariacie Urzędu Gminy w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 pok. Nr 10 do dnia 09.12.2004 roku do godz. 1000. Oferta musi być złożona zamawiającemu w zaklejonym opakowaniu. Wykonawca powinien umieścić ofertę w dwóch zamkniętych kopertach. Koperta zewnętrzna powinna być oznaczona: Wójt Gminy Ostróda 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 i opisana według poniższego wzoru:

 

Oferta w przetargu nieograniczonym na wykonanie zadania pn. ”Rozbudowa sieci wodociągowej w m. Wygoda poprzez wybudowanie przyłącza wodociągowego do budynku Nr 19” wraz z dopiskiem “Nie otwierać przed 09.12.2004r. godz. 1030

 

Termin związania z oferta - 30 dni od daty terminu złożenia oferty

 

data publikacji: 30.12.2004, ostatnia aktualizacja: 30.12.2004, odsłon: 830


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722975
odsłon strony

Aktualnie mamy
14 gości