Nasz znak : RGP-7624/7/2009                            Ostróda, dnia  31 sierpnia 2009 r.

 

Obwieszczenie

                          

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 ) zawiadamia się że na wniosek Agencji Nieruchomości Rolnych Oddział Terenowy w Olsztynie ul. Głowackiego 6, 10-448 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Zakład Usług Projektowo - Wdrożeniowych „PRO-EKO A.S. w Nowej Wsi ul. Parkowa Osiedle 2 86-306 Grudziądz reprezentowany przez Pana Aleksandra Sobocińskiego zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie zmiany decyzji z dnia 2 marca 2006 r. znak: RGP-7624/4/2005 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „ zmianie lokalizacji przepompowni ścieków P1 ze zbiornikiem do awaryjnego gromadzenia ścieków oraz infrastrukturą towarzyszącą z działki Nr 153/73 na działkę 153/75 oraz zmianie trasy przebiegu kanalizacji grawitacyjnej przewidzianej do realizacji na działach nr 151/3, 151/6, 153/15, 152/3, 153/72 i 151/7 w miejscowości Nastajki, obręb Wirwajdy „ gmina Ostróda.

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Starosty Powiatowego w Ostródzie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

    

                                                       Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

               

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.09.2009, ostatnia aktualizacja: 02.09.2009, odsłon: 1 196


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425442
odsłon strony

Aktualnie mamy
36 gości