Nasz znak: RGP.6733.18.2015.KL                                                              Ostróda, 21 lipca 2015 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 z późn. zm.), zawiadamiam, że w dniu 21 lipca 2015 r. została wydana decyzja o umorzeniu postepowania administracyjnego w sprawie z wniosku Zarządu Dróg Powiatowych w Ostródzie z siedzibą 14-100 Ostróda, ul. Grunwaldzka 62a, z dnia 12 czerwca 2015 r. (data wpływu: 16 czerwca 2015 r.) o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na przebudowie drogi powiatowej Nr 1233N Wirwajdy – Lipowo – Zajączki – Wygoda etap I od km 0+950 do km 2+016, etap II od km 3+592 do km 4+791, przewidzianej do realizacji na działkach nr: 71/1, 138, 35, 267, 269, 270/1 oraz 202/1, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda oraz na działkach nr: 40, 90, 109, 39, 29, 125, 158, 131, 42/2, 128/3, 130, 133/2, 133/3, 134, 35/7 oraz 34/2, położonych w obrębie geodezyjnym Reszki, gmina Ostróda.
 
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315.
 
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 22.07.2015r.
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 22.07.2015, ostatnia aktualizacja: 22.07.2015, odsłon: 914


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584565
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości