Nasz znak: RGP.6220.3.2017                                       Ostróda, 27 kwietnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Działając na podstawie :
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 ze zm.)
 
zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 27 kwietnia 2017 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie elektrowni fotowoltaicznej Lubajny o mocy do 2 MW wraz z drogą dojazdowa oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia w miejscowości Lubajny, na działce ew. Nr 39/2 obręb Lubajny, gmina Ostróda.
 
Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 28.04.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 28.04.2017, ostatnia aktualizacja: 28.04.2017, odsłon: 98

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729876
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved