Nasz znak: RGP.6733.16.2016.AS                                            Ostróda, 13 września 2016 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2016 r. poz. 778 z późn. zm.) zawiadamiam, że dnia 13 września 2016 r. na wniosek Polskiej Spółki Gazownictwa Sp. z o.o., Oddział w Gdańsku, Zakład w Olsztynie, ul. Lubelska 42A,10-409 Olsztyn, w imieniu której z upoważnienia występuje Pan Stanisław Ciborowski reprezentujący firmę Pracownia Projektowa „INSTALSANIT” s.c., ul. J. Dubiskiego 21,10-718 Olsztyn
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
dla inwestycji polegającej na budowie gazociągu średniego ciśnienia dn 63 mm o długości około 657 m i 2 przyłączy gazu średniego ciśnienia dn 32mm o długości około 2 x 5 m, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 35/7, 35/10, 36, 202/3, 200, 290/2, 35/4, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
            W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
            Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 15.09.2016r.
Osoba przekazująca: Magdalena Grzyb

Sporządził/a: Magdalena Grzyb
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 15.09.2016, ostatnia aktualizacja: 15.09.2016, odsłon: 789


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757200
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości