Nasz znak: RGP.6220.2.2019                                                     Ostróda, 2 lipca 2019 r.
 
Obwieszczenie
 
    Działając na podstawie art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2018 r. poz. 2081 z późn. zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 24 czerwca 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie wolnostojącej hali produkcyjnej oraz montażu instalacji do plazmowego polerowania detali ze stali nierdzewnej, na działce ewidencyjnej nr 136/3 obręb Tyrowo, gmina Ostróda dla Pani Elżbiety Grabowskiej i Pana Pawła Grabowskiego.
 
    Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
    Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń w miejscowości Tyrowo.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 02.07.2019
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 03.07.2019, ostatnia aktualizacja: 03.07.2019, odsłon: 44

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9451498
odsłon strony

Aktualnie mamy
45 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved