Ostróda, 4 kwietnia 2016 r.

Nasz znak: RGP.6220.6.2016

Obwieszczenie

Działając na podstawie :

- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2013r. poz. 1235 ze zm.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 1 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie istniejącej fermy o budynek do tuczu indyków w ilości równoważnej 24 DJP inwentarza na działce nr 27/3 w Wirwajdach, gm. Ostróda, powiat ostródzki, województwo warmińsko – mazurskie.

Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.

Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wirwajdy.

Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
Data przekazania do publikacji: 05.04.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz
 

 

 

 

 

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.04.2016, ostatnia aktualizacja: 05.04.2016, odsłon: 895


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714878
odsłon strony

Aktualnie mamy
21 gości