Nasz znak: RGP-7624/7/2009                                           Ostróda, dnia 17 listopada 2009 r.

 

Obwieszczenie

               

Zgodnie z art. 49 ustawy dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) oraz art. 63 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko ( Dz. U. Nr 199, poz. 1227 z późn. zm. ) Wójt Gminy Ostróda zawiadamia, że w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej wraz z przyłączami do budynków mieszkalnych nr 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 i 12 oraz zmiany lokalizacji przepompowni ścieków, przewidzianej do realizacji na działkach nr 151/7, 152/3, 153/15, 153/71, 153/72, 153/73, 153/75 i 152/3 położonych w miejscowości Nastajki, gmina Ostróda. Zgodnie z art. 10 kpa stronom przysługuje prawo zapoznania się z aktami, wypowiedzenia się odnośnie dotychczas zgromadzonych dowodów i materiałów oraz zgromadzonych żądań przed wydaniem decyzji orzekającej, co do istoty sprawy.

 

W związku z powyższym strony mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym, w terminie 7 dni od daty ukazania się obwieszczenia w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1 ( informacja w pok. nr 315 ), w godzinach 730 - 1530.

 

Po upływie ww. terminu zostanie wydana decyzja kończąca postępowanie. Postanowienie jest ostateczne i nie przysługuje na nie zażalenie.

 

Z treścią w/w postanowienia strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

 

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Iwona Kubaszczyk
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2009, ostatnia aktualizacja: 23.11.2009, odsłon: 1 170


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425505
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości