Nasz znak: RGP.6220.2.2016                                       Ostróda, 4 stycznia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 38, art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
po rozpatrzeniu wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Kompostownia komunalnych osadów ściekowych i innych odpadów biodegradowalnych np. osadów ściekowych z zakładowych oczyszczalni ścieków w m. Wyżnice, gm. Ostróda”, wydana została decyzja odmawiająca ustalenia środowiskowych uwarunkowań.
 
Z treścią wydanej decyzji oraz z dokumentami sprawy, w tym z postanowieniem Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i opinią Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie można się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Wyżnice.
 
Z up. Wójta
Kierownik Referatu Rolnictwa
i Gospodarki Przestrzennej
Artur Lewartowski
 
Data przekazania do publikacji: 05.01.2017r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.01.2017, ostatnia aktualizacja: 05.01.2017, odsłon: 163

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729758
odsłon strony

Aktualnie mamy
7 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved