Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                           Ostróda, 01 sierpnia 2017 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) zawiadamiam, że dnia 24 lipca 2017 r. Pan Mariusz Mikołajczyk złożył pismo, w którym zwrócił się z wnioskiem o zawieszenie postępowania administracyjnego (wszczętego między innymi na jego wniosek) w sprawie wznowienia postępowania administracyjnego dotyczącego ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że zgodnie z treścią art. 98 § 1 w/w ustawy organ administracji publicznej może zawiesić postępowanie, jeżeli wystąpi o to strona, na której żądanie postępowanie zostało wszczęte, a nie sprzeciwiają się temu inne strony oraz nie zagraża to interesowi społecznemu.
 
Tym samym strony mają prawo do wniesienia sprzeciwu (w formie pisemnej) w terminie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia przedmiotowego obwieszczenia.
 
Jeżeli w tym terminie żadna ze stron nie złoży sprzeciwu, organ uzna, że został dopełniony warunek określony w art. 98 § 1 kodeksu postępowania administracyjnego i wyda postanowienie w sprawie zawieszenia postępowania.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 02.08.2017r.
Osoba przekazująca: Tomasz Kosecki

Sporządził/a: Tomasz Kosecki
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 02.08.2017, ostatnia aktualizacja: 02.08.2017, odsłon: 68

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729198
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved