Nasz znak: RGP.6733.38.2020.KL                                    Ostróda, 21 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 21 września 2020 r. na wniosek inwestora: Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Dariusz Wyrzykowski została wydana decyzja nr 42/2020 o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla na oczyszczalni ścieków w Tyrowie realizowanego w ramach inwestycji pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrowie”, na działce nr ew. 676/2 obręb Tyrowo gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 23 września 2020 r.
 
 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

 

Data przekazania do publikacji: 23.09.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 23.09.2020, ostatnia aktualizacja: 23.09.2020, odsłon: 206


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757015
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości