Nasz znak: RGP.6220.4.2018                                                          Ostróda, 15 maja 2018 r.
 
Obwieszczenie
 
     Działając na podstawie :
  - art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2017.1405 t.j.) zawiadamiam społeczeństwo, że dnia 15 maja 2018 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na uruchomieniu produkcji peletu z biomasy na działce ew. nr 26, obr. Lubajny, gm. Ostróda.
 
     Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 304, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
     Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Lubajny.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 16.05.2018
Osoba przekazująca: Beata Renans

Sporządził/a: Beata Renans
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 16.05.2018, ostatnia aktualizacja: 16.05.2018, odsłon: 412


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12427087
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości