Nasz znak: RGP.6733.10.2018.KL                                               Ostróda, 12 września 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 12 września 2018 r. na wniosek firmy EI.INVEST sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje firma Projektowanie i Nadzory w Budownictwie Tomasz Sikorski z siedzibą w Józefowie
 
została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego
 
    dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci gazowej średniego ciśnienia PE de 160 na działkach nr ew.: 510, 3218/1, 516, 524/5, 557/1 obręb Samborowo, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 14 września 2018 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 14.09.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 14.09.2018, ostatnia aktualizacja: 14.09.2018, odsłon: 378


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12408833
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości