Nasz znak: RGP.6733.5.2015.AS                                
Ostróda, 08 kwietnia 2015 r.
 
 
Obwieszczenie
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013 r., poz. 267 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r., poz. 199 j.t.), zawiadamiam, że dnia 08 kwietnia 2015 r. na wniosek firmy ENERGA OPERATOR S.A. z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 - 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której, na podstawie udzielonego pełnomocnictwa, działa
Pan Marek Piesiewicz reprezentujący firmę Instalatorstwo Elektryczne i Sanitarne
Marek Piesiewicz z siedzibą 14 - 100 Ostróda, ul. Plac 1000 Lecia PP 9/2 została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie elektroenergetycznej linii kablowej nN wraz z 3 (trzema) szafami pomiarowymi, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 172/3 i 172/8, położonych w obrębie geodezyjnym Turznica, gmina Ostróda.
W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 - 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, w terminie 14 dni od daty obwieszczenia.
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.04.2015, ostatnia aktualizacja: 09.04.2015, odsłon: 666

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10459736
odsłon strony

Aktualnie mamy
28 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved