Nasz znak: RGP.6733.36.2018.KL                         Ostróda, 07 listopada 2018 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r., poz. 1945zm.), zawiadamiam, że dnia 07 listopada 2018 r. na wniosek inwestora Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa została wydana decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie linii napowietrzno - kablowej 0,4kV oświetlenia ulicznego na działkach nr ew.: 347 i 3191/7 obręb Stare Jabłonki, gmina Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 09 listopada 2018 r.
 
    Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 08.11.2018
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 09.11.2018, ostatnia aktualizacja: 09.11.2018, odsłon: 392


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12451942
odsłon strony

Aktualnie mamy
24 gości