Nasz znak: RGP.6733.15.2017.AS                                                   Ostróda, 05 września 2017 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
     Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2017 r., poz. 1257) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r., poz. 1073), zawiadamiam, że dnia 05 września 2017 r.
 
wystąpiono o udzielenie informacji czy zostało wniesione powództwo do Sądu Rejonowego w Ostródzie
 
     w sprawie zakończonej decyzją ostateczną Wójta Gminy Ostróda Nr 13/2017, z dnia 26 maja 2017 r., znak: RGP.6733.15.2017.AS, w przedmiocie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej sieci T-MOBILE, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 15/2, położonej w miejscowości Wólka Lichtajńska, obręb geodezyjny Lipowiec, gmina Ostróda.
 
     W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznać się z treścią korespondencji w sprawie przedmiotowego wystąpienia w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
    
   Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
 
Data przekazania do publikacji: 05.09.2017r.
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 06.09.2017, ostatnia aktualizacja: 06.09.2017, odsłon: 50

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729211
odsłon strony

Aktualnie mamy
10 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved