Nasz znak : RGP-7624/11/2009

Ostróda, dnia 4 grudnia 2009 r.

 

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się że na wniosek Gminy Miejskiej Ostróda w Ostródzie 14-100 Ostróda, ul. Mickiewicza 24 w imieniu której z upoważnienia występuje Pracownia Projektowa Inżynierii Komunalnej Grzegorz Bogdan w Olsztynie ul. Piłsudskiego 55B/11, 10- 577 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne dnia 31 sierpnia 2009 r. znak : RGP-7624/11/2009 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie sieci kanalizacji sanitarnej i wodociągowej dla terenu położonego przy ul. 11-go Listopada w Ostródzie i terenie części miejscowości Morliny - gmina Ostróda„

 

W związku z powyższym informuję :

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie, bądź Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art. 106 k.p.a.

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

 

Przekazano do publikacji 08.12.2009

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.12.2009, ostatnia aktualizacja: 09.12.2009, odsłon: 1 194


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425960
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości