Ostróda, 23 listopada 2015r.
 
OBWIESZCZENIE
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda.
 
Na podstawie art. 11 pkt 10 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2015, poz. 199 z późn. zm.) oraz Uchwały Nr V/29/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 06 lutego 2015 r. zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda w dniach 01 grudnia 2015r. do 23 grudnia 2015r. w  siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100  Ostróda, pok. 314, w godzinach pracy Urzędu.
 
Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projekcie zmiany Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Ostróda rozwiązaniami odbędzie się w dniu 14 grudnia 2015r.  w siedzibie Urzędu Gminy w Ostródzie pokój 401 o godz. 10.00. Zgodnie z art. 11 pkt. 11 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, osoby prawne i fizyczne oraz jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej mogą wnosić uwagi do projektu zmiany studium.
 
Uwagi należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu, oznaczenia nieruchomości, której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 14 stycznia 2016r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 23.11.2015r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska
 
 

Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Iwona Horodyłowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 23.11.2015, ostatnia aktualizacja: 23.11.2015, odsłon: 667

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
10420094
odsłon strony

Aktualnie mamy
29 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved