Ostróda, dnia 18 czerwca 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.8.2013

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda

zawiadamia

 

że na podstawie art. 63 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) a także §3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397) w dniu 18 czerwca zostało wydane postanowienie o obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na:

 

„Budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gmina Ostróda”

 

Jednocześnie informuję, że w myśl art. 63 ust. 5 i 6 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) dnia 18 czerwca 2013r. wydano postanowienie o zawieszeniu postępowania w przedmiotowej sprawie do czasu przedłożenia raportu o oddziaływaniu na środowisko. Na postanowienie to nie przysługuje zażalenie

 

Z dokumentacją w ww. sprawie strony postępowania mogą się zapoznać w Urzędzie Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w pokoju 308 w godzinach 730 - 1530.

 

 

 

Wójt Gminy Ostróda

 

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 18.06.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 18.06.2013, ostatnia aktualizacja: 18.06.2013, odsłon: 951


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437559
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości