Nasz znak : RGP-7624/3/2009

Ostróda, dnia 3 sierpnia 2009 r.

 

OBWIESZCZENIE Wójta Gminy Ostróda

 

Na podstawie art. 49, 61 § 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm. ) w związku z art. 33 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska ora w ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227) zawiadamia się że na wniosek Stowarzyszenia Społeczno Gospodarczego „Bursztynowa Droga„ w imieniu, którego występuje z upoważnienia GIGA Leszek Szymański zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: „budowie ulicy Bursztynowej wraz z odwodnieniem, przewidzianej do realizacji na działkach nr nr 145/6, 147/25, 147/28 położonych w miejscowości Wałdowo, obręb Mała Ruś i działce nr 588 obręb nr 1 miasta Ostróda„

 

W związku z powyższym informuję:

 

1. Aktualny etap postępowania obejmuje ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

2. Wystąpienie o opinie w sprawie do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska Starosty Powiatowego i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, zgodnie z art. 64 ust. 1 pkt 1 i 2 oraz art.  106 k.p.a.

 

3. Dokumentacja dotycząca sprawy jest do wglądu w Referacie Gospodarki Gruntami i Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1 pok. 315 w godz. od 730 do 1530.

 

4. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.08.2009, ostatnia aktualizacja: 09.08.2009, odsłon: 1 240


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425628
odsłon strony

Aktualnie mamy
32 gości