Ostróda, dnia 4 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.8.2013
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 38 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowiska (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267).
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia,
 
że dnia 30 października 2013r. na wniosek Pana Andrzeja Wygonowskiego Projektowanie i Nadzór, ul. Wyspiańskiego 44, 14-100 Ostróda, działającego z pełnomocnictwa Wójta Gminy Ostróda - Gmina Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda wydana została decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej dla miejscowości Górka gm. Ostróda.
            Od ww. decyzji służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od ukazania się obwieszczenia.
            Z treścią ww. decyzji strony mogą się zapoznać w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 308, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2013, ostatnia aktualizacja: 05.11.2013, odsłon: 893


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437562
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości