Ostróda, dnia 4 listopada 2013r.
Nasz znak: RGP.6220.9.2012
 
Obwieszczenie
 
Na podstawie art. 33 i art. 34 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
zawiadamia
 
o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzjo o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko.
 
 
  1. Wnioskiem z dnia 20 czerwca 2012r. Firma Bruzda i Spółka S.C. Ośrodek Wypoczynkowy Bajka Wałdowo 48, 14-100 Ostróda, wystąpiła o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na modernizacji istniejącego Ośrodka Wypoczynkowego „Bajka”.
  2. W związku z przedłożonym wnioskiem dnia 29 stycznia 2013r. Wójt Gminy Ostróda wszczął postępowanie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla powyższego przedsięwzięcia.
  3. Zgodnie z art. 74 ust. 1 pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
  4. Zgodnie z art. 59 ust. 2 pkt 1 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199 poz. 1227 ze zm.), organ zwrócił się z prośbą do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego, o wydanie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedmiotowego przedsięwzięcia.
  5. Po przeanalizowaniu przedłożonej dokumentacji oraz po zasięgnięciu opinii ww. organów, dnia 21 maja 2013r. wydane zostało postanowienie stwierdzające obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
  6. Dnia 22 maja 2012r. organ wydał postanowienie zawieszające postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedmiotowego przedsięwzięcia, do czasu przedłożenia przez wnioskodawcę raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.
  7. W dniu 22 października 2013r. wnioskodawca przedłożył Wójtowi Gminy Ostróda raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko. Zgodnie z art. 97 § 2 Kpa, gdy ustąpiły przyczyny uzasadniające zawieszenie postępowania organ administracji publicznej podejmuje postępowanie z urzędu lub na żądanie strony.
  8. Dokumentacja sprawy (min. wniosek wraz z załącznikami, raport oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko) dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
  9. W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
 
 
Wójt Gminy Ostróda
 
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 05.11.2013r.
Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 05.11.2013, ostatnia aktualizacja: 05.11.2013, odsłon: 942


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437595
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości