Ostróda, dnia 3 października 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.11.2013

 

 

Obwieszczenie

 

Na podstawie art. 49ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z2013r. poz. 267 j.t.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udzialespołeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) WójtGminy Ostróda zawiadamia, że w toku postępowania zmierzającego do wydaniadecyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego nabudowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowymieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej,Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda - działki nr 259, 330/7,330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12, w dniu 3października 2013r. wydał postanowienie, w którym odstąpił od konieczności przeprowadzeniaoceny oddziaływania na środowisko i w związku z tym nie ma potrzeby opracowaniaraportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko.

 

WójtGminy Ostróda

BogusławFijas

 

Data przekazania do publikacji: 04.10.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 04.10.2013, ostatnia aktualizacja: 04.10.2013, odsłon: 923


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437635
odsłon strony

Aktualnie mamy
18 gości