O B W I E S Z C Z E N I E
 
o wyłożeniu do publicznego wglądu
 
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda,
projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
Na podstawie art. 17 pkt 9 i 11 w związku z art. 85 ust. 2 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1073) art. 54 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 353 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXII/150/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 lipca 2016r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny, uchwały Nr XVIII/134/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki, uchwały Nr XVIII/135/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki gmina Ostróda oraz uchwały Nr V/28/2015 Rady Gminy Ostróda z dnia 06 lutego 2015r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny-Zwierzewo, zawiadamiam o wyłożeniu do publicznego wglądu:
 
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
  • projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki
  • projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
w dniach od 16 czerwca 2017 r. do 10 lipca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda, pokój nr 314 w godzinach pracy Urzędu.
            Dyskusja publiczna nad przyjętymi w projektach miejscowych planów rozwiązaniami odbędzie się w dniu 19 czerwca 2017 r. w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda pokój 401, w godzinach:
  • od 1000 do 1100 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki Nr 129/18 położonej w obrębie i miejscowości Lubajny,
  • od 1100 do 1200 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Kajkowo, miejscowości Szafranki,
  • od 1200 do 1300 - projekt zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek Nr 155/3, 324/2, 322/3 i 321/3 położonych w obrębie Stare Jabłonki
  • od 1300 do 1500 - projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębie Lubajny – Zwierzewo
 
Uwagi odnośnie ustaleń przyjętych w projektach miejscowych planów należy składać na piśmie do Wójta Gminy Ostróda z podaniem imienia i nazwiska lub nazwy jednostki organizacyjnej i adresu oraz oznaczenia nieruchomości której uwaga dotyczy, w nieprzekraczalnym terminie do dnia 24 lipca 2017 r.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 07.06.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Kamińska

Sporządził/a: Magdalena Kamińska
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 09.06.2017, ostatnia aktualizacja: 09.06.2017, odsłon: 102

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
5729287
odsłon strony

Aktualnie mamy
11 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved