Ostróda, 9 września 2013r.

Nasz znak: RGP.6220.11.2013

 

Obwieszczenie o wszczęciu postępowania

 

Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r. Nr 199, poz. 1227 ze zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. – Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2013r. poz. 267 j.t.), zawiadamiam o wszczęciu, na wniosek Przedsiębiorstwabudownictwa ogólnego Ekobud Sp. z o.o., postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie sieci kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla potrzeb zabudowy mieszkalnej jedno- i wielorodzinnej przy ul. Morelowej, Brzoskwiniowej, Wiśniowej i Śliwkowej w Szafrankach, gmina Ostróda - działki nr 259, 330/7, 330/76, 330/77, 330/78, 330/79, 330/83, obręb Kajkowo nr 12.

 

Planowana inwestycja według § 3 ust. 1 pkt 79 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010r. (Dz. U. z 2010r. Nr 213, poz. 1397 ) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, należy do grupy przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane - sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem ich przebudowy metodą bezwykopową oraz przyłączy do budynków.

Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w pobliżu planowanej inwestycji.

Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.

W terminie 21 dni można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.

 

Aktualny etap postępowania obejmuje wystąpienie na podstawie art. 59 ust. 1 pkt 2 i art. 64 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008r., Nr 199, poz. 1227 z późn. zm.) do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie, Wydział Spraw Terenowych I oraz do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o ustalenie ewentualnej potrzeby sporządzenia raportu o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko i określenia jego zakresu.

 

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz na tablicy ogłoszeń w miejscowości Szafranki.

 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

 

Data przekazania do publikacji: 10.09.2013r.

Osoba przekazująca: Karolina Czerwonka

Sporządził/a: Karolina Czerwonka
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 11.09.2013, ostatnia aktualizacja: 18.09.2013, odsłon: 921


Od 2003 roku otrzymaliśmy
11437604
odsłon strony

Aktualnie mamy
19 gości