Ostróda, 27 lipca 2016 r.
Nasz znak: RGP.6220.30.2015
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 ze zm.), w związku z art. 59 ust. 1, pkt 2, art. 64 i art. 74 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 ze zm.)
 
Wójt Gminy Ostróda
Zawiadamia,
 
że w toku postępowania zmierzającego do zmiany decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Przebudowa nawierzchni drogi Reszki - kolonia”, pismem z dnia 27 lipca 2016 r. wystąpił do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie Wydział Spraw Terenowych I w Elblągu i do Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarny w Ostródzie z prośbą o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
            Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
            Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej w pokoju 308 w godz. od 730 do 1530.
            W terminie 7 dni od ukazania się obwieszczenia można zapoznać się z aktami sprawy, składać uwagi i zastrzeżenia lub wyjaśnienia w przedmiotowej sprawie.
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Reszki.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 27.07.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 27.07.2016, ostatnia aktualizacja: 27.07.2016, odsłon: 781


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13745721
odsłon strony

Aktualnie mamy
31 gości