Nasz znak: RGP-7624/15/2008

Ostróda, dnia 22 czerwca 2009 r.

 

 

OBWIESZCZENIE

 

Na podstawie art. 46a pkt 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.) w związku z art. 153 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa o ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.)

 

Wójt Gminy Ostróda

 

zawiadamia,

 

że dnia 18 czerwca 2009 r. na wniosek Firmy Usługowej STANISZEWSCY, Staniszewski, Kulis Spółka Jawna 10-449 Olsztyn, ul. Piłsudskiego 79d , wydana została decyzja znak : RGP-7624/15/2008 o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia dla inwestycji polegającej na budowie Zakładu Wytwórni Betonu z przenośnym urządzeniem technicznym, przewidzianej do realizacji na działce nr 19/1 położonej w miejscowości Morliny , gmina Ostróda.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od dnia jego doręczenia.

 

Z treścią w/w decyzji strony postępowania mogą zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda ul. J. III. Sobieskiego 1 , 14-100 Ostróda pok. nr 315.

 

Wójt Gminy Ostróda

Gustaw Marek Brzezin

Sporządził/a: Grażyna Pydyn
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 22.06.2009, ostatnia aktualizacja: 22.06.2009, odsłon: 1 279


Od 2003 roku otrzymaliśmy
12425454
odsłon strony

Aktualnie mamy
37 gości