Nasz znak: RGP.6730.102.2020.KL                                                     Ostróda, 04 grudnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 04 grudnia 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie budynku mieszkalnego jednorodzinnego, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 117/44, położonej w obrębie geodezyjnym Gierłoż, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 07 grudnia 2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 07.12.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 07.12.2020, ostatnia aktualizacja: 07.12.2020, odsłon: 219


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756913
odsłon strony

Aktualnie mamy
23 gości