Nasz znak: RGP.6733.45.2020.AS                                 Ostróda, 03 grudnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 03 grudnia 2020 r. na wniosek inwestora: ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Michał Dziedzic reprezentujący firmę ELPOL Firma Robót Elektrycznych Hubert Szweda z siedzibą w ul. Zielona 7, 84-242 Luzino została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie kablowej linii elektroenergetycznej SN 15kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 3094/9, 263/2, 327/2, 329/4, 243/1, obręb geodezyjny Międzylesie, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 04.12.2020 r.
 
Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

 

Data przekazania do publikacji: 04.12.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 04.12.2020, ostatnia aktualizacja: 04.12.2020, odsłon: 280


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722492
odsłon strony

Aktualnie mamy
12 gości