Nasz znak: RGP.6730.83.2020.AS                                        Ostróda, 17 września 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 49a w związku z art. 49 § 1 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.),  zawiadamiam strony postępowania administracyjnego, że dnia 17 września 2020 r. została wydana decyzja o warunkach zabudowy dla inwestycji polegającej na budowie dwóch budynków mieszkalnych jednorodzinnych, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 274/7, obręb geodezyjny Smykówko, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 18.09.2020 r.
 

 

Data przekazania do publikacji: 18.09.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 18.09.2020, ostatnia aktualizacja: 18.09.2020, odsłon: 193


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756974
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości