Nasz znak: RGP.6220.4.2020                                                          Ostróda, 1 września 2020 r.
 
 
 
O b w i e s z c z e n i e
 
Działając na podstawie:
- art. 38 i art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2020 r. poz. 283 z późn. zm.)
 
zawiadamiam społeczeństwo,
 
że dnia 1 września 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach  dla przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzeń umożliwiających pobór wody z otworu studziennego nr 3 o głębokości 90 m i maksymalnej wydajności 40,0 m3/h na działce 398/2, obręb Lubajny, gm. Ostróda.
 
            Z treścią ww. decyzji oraz z dokumentacją sprawy, można zapoznać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14- 100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 309, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 - 1530.
 
            Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Ostróda oraz wywieszone na tablicy ogłoszeń  w miejscowości  Lubajny.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.09.2020
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 01.09.2020, ostatnia aktualizacja: 01.09.2020, odsłon: 205


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13756999
odsłon strony

Aktualnie mamy
22 gości