Nasz znak: RGP.6733.33.2020.AS                                                                     Ostróda, 19 sierpnia 2020 r.

 

OBWIESZCZENIE

Zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.) oraz art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r., poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że dnia 19 sierpnia 2020 r. na wniosek Gminy Ostróda z siedzibą w Ostródzie, ul. Jana III Sobieskiego 1, reprezentowanej przez Wójta Gminy Ostróda Bogusława Fijasa, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Romuald Iwaszkiewicz reprezentujący firmę Zespół Usług Projektowych „ZUPIB”
Sp. z o.o., 10-145 Olsztyn, ul. Morska 10a,

 

została wydana decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego

dla przedsięwzięcia ”Rozbudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej Grabin – Grabinek z odprowadzeniem ścieków do istniejącej kanalizacji sanitarnej w Lichtajnach gm. Ostróda”, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew. 76/31, 79/1, 80/123, 80/122, 80/124, 80/112, 80/128, 80/127, 80/129, 80/130, 86/1, 72/19, 72/18, 72/17, 73, położonych w obrębie geodezyjnym Lipowiec, gm. Ostróda oraz na działkach nr ew. 97, 127/2, 99/1, 151, 96, 177/2, 177/4, 177/5, 94/2, 94/1, 93/7, 93/4, 93/3, 93/6, 150, 92/5, 175/5, 176, 175/6, 91, 90, 231, 89, 238/2, 238/1, 87/7, 70/7, 250/2, 250/1, 87/6, 87/5, 71/2, 87/3, 86/2, 233, 234, 84/2, 84/4, 152/2, 182/1, 179/5, 179/7, 210, 182/2, 83/4, 179/9, 179/10, 83/5, 83/13, 126, 209, 180/1, 183/1, 184/1, 181/4, 181/6, 184/4, 185/3, 181/7, 181/9, 252/2, 125, 181/12, 75/6, 75/2, 181/11, 237, 78/2, 235, 74/3, 74/2, 78/3, 188/6, 186/2, 188/7, 186/1, 188/12, 188/9, 189/2, 208, 124/2, 15/1, 15/2, 132, 16/2, 16/1, 131/1, 21, 10/23, 12/1, 10/14, 10/15, 10/16, 10/9, 11/5, 10/23, 10/18, 10/17, 10/20, 10/21, 170/3, 10/22, 10/24, 19/2, 19/3, 168, 10, 9/4, 9/3, 133/1, 8/2, 8/3, 225, 167/5, 167/4, 167/2, 122/1, 24/5, 24/4, 24/3, 11/2, 14/36, 14/31, 14/25, 14/78, 14/52, 7/16, 247, 7/43, 7/9, 7/8, 7/7, 14/77, 154/2, 252/3, 11/6, położonych w obrębie geodezyjnym Grabin, gm. Ostróda.

W związku z powyższym informuję, że strony postępowania mogą zapoznać się z treścią wydanej decyzji w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.

Na w/w decyzję służy stronom odwołanie do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Elblągu za pośrednictwem Wójta Gminy Ostróda w terminie 14 dni od zawiadomienia o jej wydaniu. Zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia w/w obwieszczenia tj. od dnia 21.08.2020 r.

 Odwołanie od decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji powinno zawierać zarzuty odnoszące się do decyzji, określać istotę i zakres żądania będącego przedmiotem odwołania oraz wskazywać dowody uzasadniające to żądanie.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 19.08.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 21.08.2020, ostatnia aktualizacja: 21.08.2020, odsłon: 193


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722446
odsłon strony

Aktualnie mamy
16 gości