Nasz znak: RGP.6733.38.2020.KL                                                  Ostróda, 13 sierpnia 2020 r.
OBWIESZCZENIE
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293 z późn. zm.), zawiadamiam, że na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Ostróda Sp. z o.o., w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Dariusz Wyrzykowski,
zostało wszczęte postępowanie administracyjne
w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla przedsięwzięcia polegającego na budowie stacji dozowania zewnętrznego źródła węgla na oczyszczalni ścieków w Tyrowie realizowanego w ramach inwestycji pn: „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Tyrowie”, przewidzianej do realizacji na działce nr ew. 676/2, położonej w obrębie geodezyjnym Tyrowo, gmina Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r. poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 14 sierpnia 2020 r.

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 13.08.2020
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Artur Jabłonka

 

data publikacji: 14.08.2020, ostatnia aktualizacja: 14.08.2020, odsłon: 310


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13757022
odsłon strony

Aktualnie mamy
25 gości