Nasz znak: RGP.6733.19.2020.AS                                                Ostróda, 23 kwietnia 2020 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2020 r. poz. 293), zawiadamiam, że na wniosek ENERGA – OPERATOR S.A., z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, 10 – 950 Olsztyn, ul. Tuwima 6, w imieniu której z pełnomocnictwa występuje Pan Marcin Kubicki reprezentujący firmę Eltel Networks Energetyka S.A., Gutkowo 81D, 11-041 Olsztyn zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na  demontażu odcinka istniejącej napowietrznej linii SN 15 kV, demontażu i budowie słupa w miejscu istniejącego, budowie kablowego odcinka linii SN 15 kV w nowej lokalizacji oraz budowie kablowego odcinka linii nN 0,4 kV, przewidzianej do realizcji na części działek nr ew. 10/48 i 10/49, obręb geodezyjny Morliny, gm. Ostróda.
 
W związku z powyższym informuję, że strony mają prawo do czynnego udziału w każdym stadium przedmiotowego postępowania, wypowiedzenia się w ww. sprawie, składania uwag, wniosków i wyjaśnień, zgłaszania żądań. Z aktami sprawy można zapoznawać się w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda przy ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 –100 Ostróda, Referat Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, pokój 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
Dodatkowo zgodnie z art. 15 zzzzzn ustawy z dnia 2 marca 2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych (Dz. U. z 2020 r.
poz. 374; zm.: Dz. U. z 2020 r. poz. 567, poz. 568 i poz. 695)
akta sprawy lub poszczególne dokumenty stanowiące akta sprawy mogą być udostępnione za pomocą środków komunikacji elektronicznej lub inny adres elektroniczny wskazany przez stronę. Wniosek w powyższym zakresie należy kierować na adres e-mail: lub na adres elektronicznej skrzynki podawczej ePUAP /gminaostroda/skrytka.
 
Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2020 r., poz. 256 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia  24 kwietnia 2020 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 24.04.2020
Osoba przekazująca: Agnieszka Szczekało

Sporządził/a: Agnieszka Szczekało
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 24.04.2020, ostatnia aktualizacja: 24.04.2020, odsłon: 210


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13722462
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości