Nasz znak: RGP.6733.9.2019.AS                                     Ostróda, 27 lutego 2019 r.
 
OBWIESZCZENIE
 
    Zgodnie z art. 53 ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2018 r. poz. 1945), zawiadamiam, że na wniosek inwestora: ENERGA - OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku, Oddział w Olsztynie, ul. Tuwima 6, 10-950 Olsztyn, w imieniu którego z pełnomocnictwa występuje Pan Zbigniew Pilipiuk reprezentujący firmę Biuro Rachunkowo – Projektowe Zbigniew Pilipiuk z siedzibą w Lubawie, zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie sieci uzbrojenia terenu urządzeń elektroenergetycznych nN 0,4kV, przewidzianej do realizacji na działkach nr ew.: 17, 23, 162, 212/1, 212/5, 215/2 i 216, położonych w obrębie geodezyjnym Pietrzwałd, gm. Ostróda.
 
    W związku z powyższym strony postępowania mogą zapoznawać się z materiałami dotyczącymi przedmiotowej inwestycji w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14 – 100 Ostróda, pok. 315, od poniedziałku do piątku w godzinach 730 – 1530.
 
    Jednocześnie zawiadamiam, że zgodnie z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2018 r., poz. 2096 z późn. zm.), zawiadomienie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia tj. od dnia 01 marca 2019 r.
 

Wójt Gminy Ostróda

Bogusław Fijas

 

Data przekazania do publikacji: 01.03.2019
Osoba przekazująca: Kamila Lewalska

Sporządził/a: Kamila Lewalska
Umieścił/a: Kamil Klimowski

 

data publikacji: 01.03.2019, ostatnia aktualizacja: 01.03.2019, odsłon: 90

 

Od 2003 roku otrzymaliśmy
9478880
odsłon strony

Aktualnie mamy
27 gości

© Copyright by 2017 Gmina Ostróda | All rights Reserved