www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5592173
odsłon strony

Aktualnie mamy
9 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda zawiadamiające o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maksymalnej 100 000 kg na rok oraz budowie dwóch studni głębinowych o wydajności maksymalnej ujęcia 90 m3 na godzinę, w miejscowości Warlity Wielkie, gminie Ostróda.

Nasz znak: RGP.6220.9.2016                                                          Ostróda, 6 września 2017 r.
 
 
Obwieszczenie
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm)
 
Wójt Gminy Ostróda
Zawiadamia
 
     o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maksymalnej 100 000 kg na rok oraz budowie dwóch studni głębinowych o wydajności maksymalnej ujęcia 90 m3 na godzinę, w miejscowości Warlity Wielkie, gminie Ostróda
 
 
     Na wniosek Pana Wojciecha Skorupy działającego jako Pełnomocnik Pana Krzysztofa Skorupy Dyrektora Zarządu „Gospodarstwa Rybackiego Ostróda” Sp. z o. o. dnia 4 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maks. 100 ton/rok w miejscowości Warlity Wielkie, gm. Ostróda (zgodnie z wnioskiem inwestycja miała być realizowana na dz. ew. Nr 113/122 oraz 113/133, obręb Mała Ruś – w trakcie trwającego postępowania dz. ew. Nr 113/133, obręb Mała Ruś została podzielona na dz. ew. Nr 113/136, 113/137. Inwestycja obejmuje więc teren działek ew. Nr 113/136 (po podziale) oraz dz. ew. Nr 113/122, położonych w obrębie Mała Ruś).
 
     Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
     Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
     Zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym dnia 4 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wystąpił do powyższych organów z wnioskiem o wydanie opinii na temat zakresu sporządzenia raportu.
 
    Na podstawie zebranej dokumentacji oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 29 listopada 2016 r. (znak: ZNS.4083.16.2.2016) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak: WSTE.4240.52.2016.BW), organ dnia 6 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji. Dnia 4 września 2017 r. został przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie, z którym Inwestor wybrał wariant realizacji przedsięwzięcia obejmujący budowę dwóch studni głębinowych o wydajności 90 m3 na godzinę.
 
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (adres e-mail: sekretariat@gminaostroda.pl) i ustnej w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530.
 
     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
     Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie www.bip.gminaostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Warlity Wielkie.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka


data publikacji: 2017-09-08, ostatnia aktualizacja: 2017-09-08, 26 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny