Nasz znak: RGP.6220.9.2016                                                          Ostróda, 6 września 2017 r.
 
 
Obwieszczenie
 
     Na podstawie art. 33 ust. 1 w związku z art. 79 ust. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm)
 
Wójt Gminy Ostróda
Zawiadamia
 
     o możliwości udziału społeczeństwa w podejmowaniu decyzji w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia, w ramach którego prowadzona jest ocena oddziaływania na środowisko polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maksymalnej 100 000 kg na rok oraz budowie dwóch studni głębinowych o wydajności maksymalnej ujęcia 90 m3 na godzinę, w miejscowości Warlity Wielkie, gminie Ostróda
 
 
     Na wniosek Pana Wojciecha Skorupy działającego jako Pełnomocnik Pana Krzysztofa Skorupy Dyrektora Zarządu „Gospodarstwa Rybackiego Ostróda” Sp. z o. o. dnia 4 kwietnia 2016 r. zostało wszczęte postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na budowie hali produkcyjnej pstrąga konsumpcyjnego w ilości maks. 100 ton/rok w miejscowości Warlity Wielkie, gm. Ostróda (zgodnie z wnioskiem inwestycja miała być realizowana na dz. ew. Nr 113/122 oraz 113/133, obręb Mała Ruś – w trakcie trwającego postępowania dz. ew. Nr 113/133, obręb Mała Ruś została podzielona na dz. ew. Nr 113/136, 113/137. Inwestycja obejmuje więc teren działek ew. Nr 113/136 (po podziale) oraz dz. ew. Nr 113/122, położonych w obrębie Mała Ruś).
 
     Przedsięwzięcie zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) zalicza się do przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.
 
     Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda, zaś organami biorącymi udział w ocenie oddziaływania na środowisko, właściwymi do wydania opinii i dokonania uzgodnienia będą Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Ostródzie.
 
     Zgodnie z art. 69 i 70 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2017 r. poz. 1405 z późn. zm.) postanowienie o zakresie raportu o oddziaływaniu na środowisko inwestycji wydaje się po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektor Ochrony Środowiska oraz Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego. W związku z powyższym dnia 4 kwietnia 2016 r. Wójt Gminy Ostróda wystąpił do powyższych organów z wnioskiem o wydanie opinii na temat zakresu sporządzenia raportu.
 
    Na podstawie zebranej dokumentacji oraz opinii Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie z dnia 29 listopada 2016 r. (znak: ZNS.4083.16.2.2016) oraz postanowienia Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie z dnia 21 kwietnia 2016 r. (znak: WSTE.4240.52.2016.BW), organ dnia 6 grudnia 2016 r. wydał postanowienie o ustaleniu zakresu raportu dla przedmiotowej inwestycji. Dnia 4 września 2017 r. został przedłożony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko zgodnie, z którym Inwestor wybrał wariant realizacji przedsięwzięcia obejmujący budowę dwóch studni głębinowych o wydajności 90 m3 na godzinę.
 
     Zawiadamiam wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z dokumentacją sprawy, składania uwag i wniosków w formie pisemnej, elektronicznej (adres e-mail: ) i ustnej w terminie 30 dni od dnia ukazania się obwieszczenia, w Urzędzie Gminy Ostróda ul. Jana III Sobieskiego 1, w pok. 308 w godzinach od 730 do 1530.
 
     Złożone uwagi i wnioski zostaną rozpatrzone przez Wójta Gminy Ostróda przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.
 
     Obwieszczenie podaje się do publicznej wiadomości poprzez publikację na stronie internetowej Urzędu Gminy w Ostródzie www.bip.gminaostroda.pl, na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda oraz w miejscowości Warlity Wielkie.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 08.09.2017r.
Osoba przekazująca: Magdalena Burzycka

Sporządził/a: Magdalena Burzycka
Umieścił/a: Kamil Klimowski
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 08.09.2017, ostatnia aktualizacja: 08.09.2017, odsłon: 785


Od 2003 roku otrzymaliśmy
14584791
odsłon strony

Aktualnie mamy
26 gości