www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5587788
odsłon strony

Aktualnie mamy
5 gości

Obwieszczenie Wójta Gminy Ostróda dot. zawiadomienia o wszczętym postępowaniu administracyjnym w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„.

Nasz znak: RGP.6220.22.2016                                                 Ostróda, 13 grudnia 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 
zawiadamiam,
 
-o wszczęciu, na wniosek Pana Romualda Iwaszkiewicza Prezesa ZUPIB Zespołu Usług Projektowych Sp. z o.o. Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„.
-o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
            Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane: pkt 79 i pkt 68.
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami przez które przebiega inwestycja oraz położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, w pokoju 308, w godz.:730 - 1530.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Durąg.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.12.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz


data publikacji: 2016-12-14, ostatnia aktualizacja: 2016-12-14, 169 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -
  


[ Powrót do sekcji Obwieszczenia ]
Panel aktualizacyjny