Nasz znak: RGP.6220.22.2016                                                 Ostróda, 13 grudnia 2016 r.
 
O B W I E S Z C Z E N I E
o wszczęciu postępowania
 
Zgodnie z art. 73 ust. 1 i art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2016 r., poz. 353 z późn. zm.) oraz art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2016 r. poz. 23 z późn. zm.),
 
zawiadamiam,
 
-o wszczęciu, na wniosek Pana Romualda Iwaszkiewicza Prezesa ZUPIB Zespołu Usług Projektowych Sp. z o.o. Pełnomocnika Wójta Gminy Ostróda, postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji ośrodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia: „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej, sieci kanalizacji sanitarnej z przebudową drogi gminnej i kanalizacją deszczową we wsi Durąg gmina Ostróda„.
-o wystąpieniu do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Olsztynie i Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Ostródzie o wydanie opinii w sprawie przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko i sporządzenia raportu oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko dla przedmiotowej inwestycji.
            Zgodnie z art. 75 ust. 1, pkt 4 organem właściwym do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla ww. przedsięwzięcia jest Wójt Gminy Ostróda.
Zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2016 r. poz. 71) planowane przedsięwzięcie kwalifikuje się jako mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla którego przeprowadzenie oceny oddziaływania na środowisko może być wymagane: pkt 79 i pkt 68.
Stronami postępowania są właściciele i władający nieruchomościami przez które przebiega inwestycja oraz położonymi w sąsiedztwie planowanej inwestycji.
Dokumentacja sprawy dostępna jest dla stron postępowania w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, ul. Jana III Sobieskiego 1, 14-100 Ostróda w Referacie Rolnictwa i Gospodarki Przestrzennej, w pokoju 308, w godz.:730 - 1530.
Niniejsze obwieszczenie zostaje podane do publicznej wiadomości przez zamieszczenie na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Ostróda, wywieszone na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Ostróda, na tablicy ogłoszeń w miejscowości Durąg.
 
Wójt Gminy Ostróda
Bogusław Fijas
 
Data przekazania do publikacji: 14.12.2016r.
Osoba przekazująca: Karolina Rybarkiewicz

Sporządził/a: Karolina Rybarkiewicz
Umieścił/a: Beata Milewska-Piotrowska
Zmodyfikował/a: -

 

data publikacji: 14.12.2016, ostatnia aktualizacja: 14.12.2016, odsłon: 749


Od 2003 roku otrzymaliśmy
13714954
odsłon strony

Aktualnie mamy
15 gości