www.bip.gov.pl   
   Strona internetowa Gminy Ostróda www.gminaostroda.pl   Elektroniczne wersje Dzienników Ustaw i Monitorów Polskich
Kierownictwo urzędu
Rada gminy
Urząd Gminy
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Audyt wewnętrzny
Plany audytu
Kontrole
Organizacje pozarządowe
Prawo lokalne
Majątek Gminy
Przetargi
Wybory
Serwis

 


Otrzymaliśmy
5787177
odsłon strony

Aktualnie mamy
17 gości

Uchwała Nr XVIII/132/2016 Rady Gminy Ostróda z dnia 8 kwietnia 2016r. w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.

Uchwała Nr XVIII/132/2016
Rady Gminy Ostróda
z dnia 8 kwietnia 2016r.
 
w sprawie: zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     Na podstawie art. 12 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2015 r. poz. 199 z późn. zm.) oraz art. 18 ust. 2 pkt. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446) Rada Gminy Ostróda uchwala co następuje:
 
     §1.1. Uchwala się zmianę Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     §2. Zmiana Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda składa się z następujących części stanowiących załączniki do niniejszej uchwały:
 
 
 
 
 
     §3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Ostróda.
 
     §4. Traci moc Uchwała Rady Gminy Ostróda Nr XXXVII/205/2013 z dnia 8 maja 2013 r. w sprawie zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Ostróda.
 
     §5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady Gminy Ostróda
Janusz Sadowski
 
Data przekazania do publikacji: 13.04.2016r.
Osoba przekazująca: Ewelina Ignaczewska


data publikacji: 2016-04-14, ostatnia aktualizacja: 2016-04-19, 690 odsłon Strona gotowa do druku


Sporządził/a: Ewelina Ignaczewska
Umieścił/a: Artur Jabłonka
Zmodyfikował/a: Artur Jabłonka
  


[ Powrót do sekcji Zagospodarowanie przestrzenne ]
Panel aktualizacyjny